Search Result of "Amonsak Sawusdee"

About 5 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Fish in the Pak Panang River and Bay in Relation to the Anti-Salt Dam Operation, Part II: Trophic Model

ผู้แต่ง:

วารสาร:

Img

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Fish in the Pak Panang Bay and River in Relation to the Anti-Saltn Dam Operation, Part I: Assemblage Patterns of the Marine and Brackish Water Fish

ผู้แต่ง:

วารสาร:

Img
Img
Img

Researcher

ดร. ธนิษฐา ทรรพนันทน์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:ชีววิทยาประมง , พลวัตประชากร, การประเมินสภาวะทรัพยากรประมง , สถิติประยุกต์และการวางแผนการวิจัย

Resume