Search Result of "Aklrataweethong, Panida"

About 3 results
Img
Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ ปี 2554 (รางวัลประเภทบุคคล-นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ) (2013)

ผลงาน:การศึกษาแนวทางและความตระหนักในการอนุรักษ์แมลงทับแบบยั่งยืน

นักวิจัย: Imgนายอนุรักษ์ เครือคำ ImgHematulin, Rattiyaporn ImgAklrataweethong, Panida

Doner:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

Researcher

นาย อนุรักษ์ เครือคำ

ที่ทำงาน:กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

สาขาที่สนใจ:สิ่งแวดล้อม

Resume