Search Result of "Airline Business Model"

About 4 results
Img

การประชุมวิชาการ

An Evolution of Airline Business Model and Its Competitiveness

ผู้แต่ง:ImgDr.Navatasn Kongsamutr, Lecturer, ImgDr.Monchai Suraratchai, Lecturer,

การประชุมวิชาการ:

Img

งานวิจัย

วิวัฒน์กลยุทธ์และความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรในระบบนิเวศธุรกิจ กรณีศึกษา: ธุรกิจสายการบินในประเทศไทย (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นวทัศน์ ก้องสมุทร, อาจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

ดร. มนต์ชัย สุระรัตน์ชัย, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาที่สนใจ:Fatigue of Materials, Aviation Maintenance, Safety in Aviation

Resume

Img

Researcher

ดร. นวทัศน์ ก้องสมุทร, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาที่สนใจ:Air Transport Management, Strategic Planning & Management, Policy, Strategy a& Competition Analysis, Organisational Design, Management and Development, Change Management, Industry Feasibility Study, ฺBusiness Model Development, Airline Management, Airport Management, Airport Planning and Development, Airline Fleet, Network and Schedule Planning

Resume