Search Result of "Agricultural product marketing"

About 6 results
Img
Img
Img
Img

Researcher

ดร. บุญจิต ฐิตาภิวัฒนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Agricultural Policy , International Trade , Agricultural Product Marketing

Resume

Img

Researcher

ดร. ประเดิม ฉ่ำใจ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:สำนักงานเลขานุการ คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:ส่งเสริม-พัฒนาการเกษตร/ชนบท

Resume

Img

Researcher

นาง นงนุช อังยุรีกุล, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ธุรกิจการเกษตร(Agribusiness), Agricultural Finance , Farm Management, Agricultural Product Marketing

Resume