Search Result of "Agricultural Cooperative"

About 8 results
Img
Img

งานวิจัย

การวิเคราะห์สภาวะหนี้สินครัวเรือนและสมาชิกสหกรณ์การเกษตรไทย (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิจิตต์ศรี สงวนวงศ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img
Img

งานวิจัย

โครงการวิจัยแนวทางการพัฒนาธุรกิจที่สร้างมูลค่าเพิ่มของสหกรณ์การเกษตรในประเทศไทย (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวพิมพ์พร โสววัฒนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

พฤติกรรมและการดำเนินธุรกรรมของสหกรณ์ศึกษาเปรียบเทียบสมาชิกในเขตเมืองและพื้นที่เกษตร (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวพิมพ์พร โสววัฒนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img