Search Result of "Aging Society"

About 63 results
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการขับเคลื่อนระบบและกลไกสนับสนุนสังคมผู้สูงอายุให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่ดีในเขตสุขภาพที่ 1 (2021)

หัวหน้าโครงการ:รศ.ดร.เดชา ทำดี

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางภัทรพรรณ ทำดี (เล้านิรามัย), ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgรศ.ดร.เดชา ทำดี, Imgรศ.วิลาวัณย์ เสนารัตน์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

งานวิจัย

ปฎิสัมพันธ์ระหว่างความเห็นแก่ผู้อื่น และนโยบายการประกันสังคมในสังคมผู้สูงอายุ (2016)

หัวหน้าโครงการ:ผศ.ดร.มนชยา อุรุยศ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ศิวพงศ์ ธีรอำพน, รองศาสตราจารย์, Imgผศ.ดร.มนชยา อุรุยศ

แหล่งทุน:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ภาวะการพึ่งพิงอุตสาหกรรมและแนวทางการพัฒนาเพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กอบกาญจน์ ปั้นพงษ์, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ปาริฉัตร เต็งสุวรรณ์, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
1234