Search Result of "Agency"

About 156 results
Img

ที่มา:Japan International Cooperation Agency (JICA)

หัวเรื่อง:การพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยของอาหารสำหรับอนาคต

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นนทวิทย์ อารีย์ชน, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ศศิมนัส อุณจักร์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.อิสริยา วุฒิสินธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:Japan International Cooperation Agency (JICA)

หัวเรื่อง:การพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหาร

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นนทวิทย์ อารีย์ชน, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ศศิมนัส อุณจักร์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:Japan International Cooperation Agency (JICA)

หัวเรื่อง:การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ในภูมิภาคเขตร้อนชื้น

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:Japan International Cooperation Agency

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:Japan International Cooperation Agency

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology (JAMSTEC)

หัวเรื่อง:ผลกระทบของแรงเครียดน้ำต่อลักษณะชีวภูมิอากาศวิทยาของต้นไม้และการจำลองแบบพืชพรรณเพื่อศึกษาบัญชีน้ำและคาร์บอน

หัวหน้าโครงการ:Imgนายชัชชัย ตันตสิรินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:International Atomic Energy Agency (IAEA)

หัวเรื่อง:วิศวกรรมรังสีระดับนาโนของวัสดุชั้นสูงเพื่อการประยุกต์ด้านการแพทย์ชีวภาพ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วรรณวิมล ปาสาณพันธ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:Environmental Agency of Japan

หัวเรื่อง:การศึกษาการใช้ทรัพยากรสัตว์น้ำในแนวพื้นที่ป่าไม้ที่อยู่ในเขตน้ำท่วมถึง

หัวหน้าโครงการ:Imgนายชุมพล ศรีทอง, อาจารย์

Img

ที่มา:Swedish INternational Development Cooperation Agency (SIDA)

หัวเรื่อง:การพัฒนาเทคโนโลยีฝังกลบมูลฝอยอย่างยั่งยืนสำหรับภูมิภาคเอเซีย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, Imgดร.จีมา ศรลัมพ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:Swedish International Development Co-operation Agency (Sida)

หัวเรื่อง:Asian Regional Research Programme in Energy, Environment and Climate (ARRPEEC)

Img

ที่มา:Swedish International Development Co-operation Agency (Sida)

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

Img

ที่มา:Swedish International Development Co-operation Agency (Sida)

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

Img

ที่มา:Swedish International Development Co-operation Agency (Sida)

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

Img

ที่มา:Swedish International Development Co-operation Agency (Sida)

หัวเรื่อง:Energy Flow in PV Hybrid System for an Island Community

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นภาพร พ่วงพรพิทักษ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:Japan International Cooperation Agency (JICA)

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.หรรษา วัฒนานุกิจ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:Canadian International Development Agency

หัวเรื่อง:การฟื้นฟูพื้นที่กำจัดมูลฝอยไทรน้อยและประเมินศักยภาพในการนำมูลฝอยกลับมาใช้เป็นเชื้อเพลิง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:Austrian Agency for International Cooperation in Education and Research (OEAD)

หัวเรื่อง:ผลกระทบการกระจายอำนาจทางการคลังต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Img

ที่มา:Austrian Agency for International Cooperation in Education and Research (OEAD)

หัวเรื่อง:ผลกระทบการกระจายอำนาจทางการคลังต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภัทรกิตติ์ เนตินิยม, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:International Atomic Energy Agency (IAEA)

หัวเรื่อง:มาตรวัดรังสีทางชีวภาพ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วันวิสา สุดประเสริฐ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ไพบูลย์ เรืองพัฒนพงศ์, อาจารย์

Img

ที่มา:Japan International Coporation Agency Research Institute

หัวเรื่อง:THE FOLLOW UP AND EVALUATION OF THE INTERNATIONAL TRAINING COURSE ON SUSTAINABLE AGRICULTURAL PRODUCTION THROUGH AGRICULTURAL EXTENSION APPROACHES

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวกันยารัตน์ เชี่ยวเวช

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายศิริศักดิ์ พราหมณ์โสภี, อาจารย์

12345678