Search Result of "Agata Malak-Rawlikowska"

About 9 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

ดร. อรชส นภสินธุวงศ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์

สาขาที่สนใจ:Economics of Biotechnology, Agricultural Production Economics, Agricultural Policy

Resume

Img

Researcher

ดร. อภิชญา ลีลาวณิชกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาที่สนใจ:Demand analysis, Food economics and marketing, Food quality system, Industrial organization, Game theory

Resume