Search Result of "Acidovorax avenea subsp. citrulli"

About 3 results
Img
Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การพัฒนาเทคนิคไบโอพีซีอาร์สำหรับการตรวจสอบเชื้อ Acidovorax avenea subsp. citrulli ในเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลแตงเพื่อการรับรองเมล็ดพันธุ์พืช

Img

Researcher

ดร. สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:เทคโนโลยีชีวภาพด้านพืช, อณูชีววิทยาโรคพืช , แบคทีเรียสาเหตุโรคพืช

Resume