Search Result of "Accounting Fraud"

About 3 results
Img

Researcher

นางสาว สุภาวินี จีวะสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ บางเขน

สาขาที่สนใจ:บัญชีการเงิน และตรวจสอบบัญชี

Resume

Img
Img

Researcher

นาย ศรายุทธ เรืองสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Financial Statement Analysis, Market Based Accounting Research, Corporate Governance

Resume