Search Result of "Abandoned shrimp pond"

About 9 results
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการประจำปี 2550 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

หัวเรื่อง:ผลของการสนับสนุนการผลิตทางการเกษตรในพื้นที่นากุ้งร้างต่อความอยู่รอดของเกษตรกร ตำบลบางศาลา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

Img

Researcher

นาย วสันต์ จันทร์แดง

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์

สาขาที่สนใจ:การกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าไม้, การปลูกสร้างสวนป่า

Resume

Img

Researcher

ดร. ออ พรานไชย, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร์

สาขาที่สนใจ:วนวัฒนวิทยาป่าชายเลน, Mangrove Silviculture

Resume

Img

Researcher

นาย อนุชา ทะรา

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์

สาขาที่สนใจ:วนวัฒนวิทยา, นิเวศวิทยาป่าไม้, วนเกษตร

Resume

Img

Researcher

ดร. เจษฎา วงค์พรหม

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์

สาขาที่สนใจ:ระบบวนวัฒน์ การฟื้นฟูป่า

Resume

Img

Researcher

นาย เดชา ดวงนามล

ที่ทำงาน:สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ) คณะประมง

สาขาที่สนใจ:นิเวศวิทยาป่าชายเลนและการจัดการ, การฟื้นฟูระบบนิเวศป่าไม้ชายฝั่ง, ความหลากหลายทางชีวภาพ

Resume