Search Result of "ANTIOXIDANT COMPONENTS"

About 6 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

องค์ประกอบและคุณสมบัติของสารต้านออกซิเดชันของรำข้าวเหนียว (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กุลวดี แก้วก่า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

Img
Img

Researcher

ดร. วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง คณะประมง

สาขาที่สนใจ:การใช้ประโยชน์จากเศษเหลือของสัตว์น้ำ

Resume

Img

Researcher

ดร. พงษ์เทพ วิไลพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง คณะประมง

Resume