Search Result of "AFLP (Amplified fragment length polymorp"

About 2 results
Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

หัวเรื่อง:การจำแนกสายพันธุ์และการคัดเลือกสายพันธุ์สมุนไพรกวาวเครือและว่านชักมดลูกเพื่อเพิ่มคุณภาพวัตถุดิบสมุนไพร

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิเชียร กีรตินิจกาล, รองศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. วิเชียร กีรตินิจกาล, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร

สาขาที่สนใจ:การปรับปรุงพันธุ์พืช (Plant Breeding and Cytogenetics)

Resume