Search Result of "AC"

About 56171 results
Img
Img

ที่มา:เกษตรศาสตร์นำไทย

หัวเรื่อง:ตอนที่28การควบคุมพืชโดยชีววิธี

สื่อสิ่งพิมพ์:youtube


Title: ตอนที่28การควบคุมพืชโดยชีววิธี
Description:
Tags:
Category: Entertainment

VideoID: DB3PAOq8PKo
Updated: 2012-11-18T04:24:11.000Z
Duration: 415 seconds


Img

ที่มา:เกษตรศาสตร์นำไทย

หัวเรื่อง:103 3 แผ่นดามกระดูกและหมุดยึดสำหรับสัตว์เล็ก

สื่อสิ่งพิมพ์:youtube


Title: 103 3 แผ่นดามกระดูกและหมุดยึดสำหรับสัตว์เล็ก
Description:
Tags:
Category: Education

VideoID: 8dPxIcLnCu4
Updated: 2012-11-26T13:48:56.000Z
Duration: 1554 seconds


Img

ที่มา:เกษตรศาสตร์นำไทย

หัวเรื่อง:ตอนที่14การจัดสวน

สื่อสิ่งพิมพ์:youtube


Title: ตอนที่14การจัดสวน
Description:
Tags:
Category: Entertainment

VideoID: YFOa7szHBa4
Updated: 2012-11-16T20:06:39.000Z
Duration: 505 seconds


Img

ที่มา:เกษตรศาสตร์นำไทย

หัวเรื่อง:57 8 สินทรัพย์จากงานวิจัย การกำจัดโลหะหนักในน้ำเสีย

สื่อสิ่งพิมพ์:youtube


Title: 57 8 สินทรัพย์จากงานวิจัย การกำจัดโลหะหนักในน้ำเสีย
Description:
Tags:
Category: Education

VideoID: 2KPWOvDlGKQ
Updated: 2012-11-22T10:26:04.000Z
Duration: 528 seconds


Img

ที่มา:เกษตรศาสตร์นำไทย

หัวเรื่อง:95 2 แคบซูลเลือดจรเข้เพื่อสุขภาพ

สื่อสิ่งพิมพ์:youtube


Title: 95 2 แคบซูลเลือดจรเข้เพื่อสุขภาพ
Description:
Tags:
Category: Entertainment

VideoID: Q4Hzi_44fg8
Updated: 2012-11-19T16:42:11.000Z
Duration: 1521 seconds


Img

ที่มา:เกษตรศาสตร์นำไทย

หัวเรื่อง:77 7 กล้ายางพันธุ์ดี

สื่อสิ่งพิมพ์:youtube


Title: 77 7 กล้ายางพันธุ์ดี
Description:
Tags:
Category: Education

VideoID: CpiElPAQ_ao
Updated: 2012-11-24T04:02:13.000Z
Duration: 1633 seconds


Img

ที่มา:เกษตรศาสตร์นำไทย

หัวเรื่อง:98 1 ข้าวนึ่งกล้องจากข้าวเปลือกเริ่มงอก

สื่อสิ่งพิมพ์:youtube


Title: 98 1 ข้าวนึ่งกล้องจากข้าวเปลือกเริ่มงอก
Description:
Tags:
Category: Entertainment

VideoID: a7tyq2T990Y
Updated: 2012-11-19T23:10:15.000Z
Duration: 1583 seconds


Img

ที่มา:เกษตรศาสตร์นำไทย

หัวเรื่อง:55 23 สินทรัพย์งานวิจัย การนำหน่อไม้ฝรั่งที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื่อเยื่อมาปลูก

สื่อสิ่งพิมพ์:youtube


Title: 55 23 สินทรัพย์งานวิจัย การนำหน่อไม้ฝรั่งที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื่อเยื่อมาปลูก
Description:
Tags:
Category: Education

VideoID: i6ELAlOzPjc
Updated: 2012-11-22T08:05:08.000Z
Duration: 530 seconds


Img

ที่มา:เกษตรศาสตร์นำไทย

หัวเรื่อง:ตอนที่90เจียวกู้หลาน

สื่อสิ่งพิมพ์:youtube


Title: ตอนที่90เจียวกู้หลาน
Description:
Tags:
Category: Entertainment

VideoID: NTmMdOkXK5E
Updated: 2012-11-18T08:59:32.000Z
Duration: 300 seconds


Img

ที่มา:เกษตรศาสตร์นำไทย

หัวเรื่อง:คุ๊กกี้นมแพะ

สื่อสิ่งพิมพ์:youtube


Title: คุ๊กกี้นมแพะ
Description: คุ๊กกี้นมแพะ โดย ผศ.ดร.ศศิธร นาคทอง ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ผู้สนใจสำเนารายการเกษตรศาสตร์นำไทย ติดต่อได้ที่ ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.โทร. 02-561-1474)
Tags:
Category: Education

VideoID: PINVraVpO_Y
Updated: 2013-01-24T08:30:52.000Z
Duration: 1514 seconds


Img

ที่มา:เกษตรศาสตร์นำไทย

หัวเรื่อง:ตอนที่21 GMOกับพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สื่อสิ่งพิมพ์:youtube


Title: ตอนที่21 GMOกับพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
Description:
Tags:
Category: Entertainment

VideoID: MqxRaf-6P6Y
Updated: 2012-11-16T11:18:15.000Z
Duration: 393 seconds


Img

ที่มา:เกษตรศาสตร์นำไทย

หัวเรื่อง:59 8 สินทรัพย์งานวิจัย เครื่องสับคลุกใบอ้อย

สื่อสิ่งพิมพ์:youtube


Title: 59 8 สินทรัพย์งานวิจัย เครื่องสับคลุกใบอ้อย
Description:
Tags:
Category: Education

VideoID: NXRIM-dW-UY
Updated: 2012-11-22T16:42:59.000Z
Duration: 507 seconds


Img

ที่มา:เกษตรศาสตร์นำไทย

หัวเรื่อง:62 8 ภูมิปัญญาแผ่นดิน การเลี้ยงกุ้งขาว

สื่อสิ่งพิมพ์:youtube


Title: 62 8 ภูมิปัญญาแผ่นดิน การเลี้ยงกุ้งขาว
Description:
Tags:
Category: Education

VideoID: fzmI3Wtb2nU
Updated: 2013-02-06T03:51:41.000Z
Duration: 343 seconds


Img

ที่มา:เกษตรศาสตร์นำไทย

หัวเรื่อง:51 2 สินทรัพย์จากงานวิจัย นักวิจัยดีเด่น44 ศ ดร พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์

สื่อสิ่งพิมพ์:youtube


Title: 51 2 สินทรัพย์จากงานวิจัย นักวิจัยดีเด่น44 ศ ดร พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์
Description:
Tags:
Category: Education

VideoID: 22YkwCIK1Ug
Updated: 2012-11-21T22:05:13.000Z
Duration: 502 seconds


Img

ที่มา:เกษตรศาสตร์นำไทย

หัวเรื่อง:63 5 สินทรัพย์งานวิจัย โปรแกรมช่วยสอนภาษาอังกฤษ

สื่อสิ่งพิมพ์:youtube


Title: 63 5 สินทรัพย์งานวิจัย โปรแกรมช่วยสอนภาษาอังกฤษ
Description:
Tags:
Category: Education

VideoID: BpQaOnhvvr4
Updated: 2012-11-23T00:19:20.000Z
Duration: 502 seconds


Img

ที่มา:เกษตรศาสตร์นำไทย

หัวเรื่อง:ใบชะพลู

สื่อสิ่งพิมพ์:youtube


Title: ใบชะพลู
Description:
Tags:
Category: Entertainment

VideoID: xeaZMkZpzjc
Updated: 2012-11-18T03:26:14.000Z
Duration: 426 seconds


Img

ที่มา:เกษตรศาสตร์นำไทย

หัวเรื่อง:ตอนที่69ไม้กฤษณา

สื่อสิ่งพิมพ์:youtube


Title: ตอนที่69ไม้กฤษณา
Description:
Tags:
Category: Entertainment

VideoID: mLmMdMEfVIY
Updated: 2012-11-18T07:36:06.000Z
Duration: 343 seconds


Img

ที่มา:เกษตรศาสตร์นำไทย

หัวเรื่อง:47 10 สาระเกษตรศาสตร์ GMO

สื่อสิ่งพิมพ์:youtube


Title: 47 10 สาระเกษตรศาสตร์ GMO
Description:
Tags:
Category: Education

VideoID: paG5dsoFR7Q
Updated: 2012-11-21T15:59:32.000Z
Duration: 346 seconds


Img

ที่มา:เกษตรศาสตร์นำไทย

หัวเรื่อง:นมข้าวโพด

สื่อสิ่งพิมพ์:youtube


Title: นมข้าวโพด
Description:
Tags:
Category: Education

VideoID: sdDInLm5TKM
Updated: 2012-12-14T20:30:14.000Z
Duration: 471 seconds


12345678910...