Search Result of "A. niltharach"

About 32 results
Img

งานวิจัย

การสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาผสมของโคบอลต์ซัลไฟด์สำหรับกระบวนการย่อยสลายด้วยแสงของสีย้อม (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อัญวราภรณ์ สุรมิตร(นิลทะราช), ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (3)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:ทุนสนับสนุนวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา

หัวเรื่อง:การสังเคราะห์ฟิชเชอร์โทรปช์ด้วยตัวเร่งโคบอลต์บนสารพยุงซิลิกอนไดออกไซด์ซึ่งถูกปรับปรุงด้วยรูทีเนียม

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อัญวราภรณ์ สุรมิตร(นิลทะราช), ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. สุธาสินี กิตยาการ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:เคมีอนินทรีย์ ตัวเร่งปฏิกิริยา การสังเคราะห์ และวิเคราะห์ตัวเร่งปฎิกิริยา

Resume

12