Search Result of "A. Muangkasem"

About 10 results
Img

งานวิจัย

การตรวจสอบวัชชพืชในร่องอ้อย (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สมหญิง ไทยนิมิต, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgราชพร เขียนประสิทธิ์, Imgอภิมุข เมืองเกษม

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของสมาชิกเครือข่ายแม่ญิงล้านนา

ผู้เขียน:ImgBenjamat MUANGKASEM

ประธานกรรมการ:ImgPanomporn Phoomchan

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ทิพย์วัลย์ สุรินยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายทรรศนะ ใจชุ่มชื่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

Researcher

ดร. สมหญิง ไทยนิมิต, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาที่สนใจ:Image and Video Processing, Computer Vision, Biometrics

Resume

Img

Researcher

ดร. ยอดเยี่ยม ทิพย์สุวรรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาที่สนใจ:Robotics, Computer Networking, Computer Hardware Design

Resume

Img

งานวิจัย

การฝึกสอน(Coaching) การออกกำลังกายของผู้สูงอายุด้วยกล้องคินเน็คท์ (Kinect) (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สมหญิง ไทยนิมิต, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อวยพร ตั้งธงชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgผศ.ดร. พรชัย จูลเมตต์

แหล่งทุน:ศูนย์วิจัยกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ สสส.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (4)

Img

Researcher

ดร. ธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาที่สนใจ:Remote Sensing, Wireless Sensor Networks, Image Analysis, Spatial Image Analysis, Image Classification

Resume