Search Result of "7 Rs"

About 22 results
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติประจำปี2553

หัวเรื่อง:การประเมินผลผลิตข้าวนาน้ำฝนด้วยพารามิเตอร์ทางชลศาสตร์ของดินที่ได้จากข้อมูลรีโมทเซ็นซิง

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Enzymes-Resistant Starch (RS III) from Pullulanase- Debranched High Amylose Rice Starch)

ผู้เขียน:Imgจิรภา พงษ์จันตา, Imgอัญชนีย์ อุทัยพัฒนาชีพ, Imgดร.อรอนงค์ นัยวิกุล, ศาสตราจารย์, Imgดร.เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

In this study, a debranching enzyme (Pullulanase, EC. 232-983-9P, 8U/g starch at 55?C for 0 to 48 hr) was introduced to modify the amylopectin molecules of 15% (w/w) high amylose (32.10%) rice starches suspension which were gelatinized at 75?C for 30 min. The result showed that the retrogradation of debranched starches with different degree of hydrolysis were yielded 0.14 to 1.55% which each samples was then induced at 4?C for 16 hr. Afterward, the one freeze-thaw cycle process (-10/30?C) was applied to promote syneresis of retrograded starches. It was shown that pullulanase hydrolysis improved the degree of retrogradation from 28.10 to 54.53%. The resistant starch content of the RS III sample increased from 4.80 to 12.33% by 0 to 48 hr, respectively. Results showed that after debranching, starch molecule had rearranged and changed their crystal pattern from A to V-type by Xray diffraction analysis. The RS III sample formed a coarse honeycomb-like and filamentous network structure was observed with Scanning Electron Microscope. The estimated hydrolysis index and glycemic index of the RS III samples were between 35.61% to 62.70% and 59.29% to 73.47% respectively.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 042, Issue 5, Dec 99 - Dec 99, Page 198 - 205 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46

หัวเรื่อง:สตาร์ชที่ทนต่อเอนไซม์ (RS III) จากการดัดแปรสตาร์ชข้าวแอมิโลสสูงด้วยเอนไซม์พูลูลาเนส

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าบนเครือข่าย RS-485

ผู้เขียน:Imgก่อพงศ์ กาญจนะรังสิตา

ประธานกรรมการ:Imgพิสิษฐ์ วุฒิบัญชร

กรรมการวิชาเอก:Imgนายณัฐวุฒิ ขวัญแก้ว, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img
Img
Img

รางวัล (ประกาศเกียรติคุณ)

Mentor of MyCOE: Certificate of Appreciation (2014)

นักวิจัย:Imgดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Doner:AAG, NASA and USAID

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 18 วันที่ 8-10 พฤษภาคม 2556 ณ โรงแรมดิเอ็มเพลส เชียงใหม่

หัวเรื่อง:การศึกษาการเคลื่อนตัวของน้ำหลากในลุ่มน้ำแม่วังทอง

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมีที่มีต่อผลผลิตของผักคะน้า (Brassica oleracea L.) พันธุ์อาร์เอส 1 และสมบัติบางประการของดิน

ผู้เขียน:Imgปิโยรส เมธาลักษณ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.ธงชัย มาลา, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgชวลิต ฮงประยูร*

กรรมการวิชารอง:Imgกวิศร์ วานิชกุล

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 16 มหาวิทยาลัยมหิดล 18 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

หัวเรื่อง:การศึกษาขั้นต้นเกี่ยวกับแบบจำลองคุณภาพการขับขี่บนทางหลวงโดยใช้การรับรู้ระยะไกลในย่านไมโครเวฟ

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การจำลองการบริหารจัดการอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำปิงและลุ่มน้ำวังด้วยแบบจำลองอินโฟเวิร์ค อาร์ เอส

ผู้เขียน:Imgประเสริฐ ล่ำภากร

ประธานกรรมการ:Imgนายชูเกียรติ ทรัพย์ไพศาล, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.นภาพร เปี่ยมสง่า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 6

หัวเรื่อง:การจำลองการบริหารจัดการอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำปิงและลุ่มน้ำวังด้วยแบบจำลองอินโฟเวิร์ค อาร์ เอส

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:แบบจำลองคุณภาพการวิ่งบนทางแอสฟัสต์ของสนามบินโดยใช้การรับรู้ระยะไกลในย่านไมโครเวฟ

ผู้เขียน:Imgภัทราพร มัจฉาฉ่ำ

ประธานกรรมการ:Imgวีระเกษตร สวนผกา

กรรมการร่วม:Imgดร.ดีบุญ เมธากุลชาติ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:การศึกษาขั้นต้นเกี่ยวกับแบบจำลองคุณภาพการขับขี่บนทางหลวงโดยใช้การรับรู้ระยะไกลในย่านไมโครเวฟ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วีระเกษตร สวนผกา, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วาทินี สวนผกา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และการสำรวจระยะไกลประเมินพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าในหน่วยจัดการแม่หวดของป่าสาธิตแม่งาว อำเภองาว จังหวัดลำปาง

ผู้เขียน:Imgพัฒนะพงษ์ จันทร์คำ

ประธานกรรมการ:Imgประสงค์ สงวนธรรม

กรรมการวิชาเอก:Imgสุระ พัฒนเกียรติ

กรรมการวิชารอง:Imgดร.สันต์ เกตุปราณีต, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img
Img
Img

Researcher

ดร. วาทินี สวนผกา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร์

สาขาที่สนใจ:การปรับปรุงพันธุ์ไม้ป่า (Forest Tree Improvement), วนวัฒนวิทยา (Silviculture), เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology)

Resume

Img

Researcher

ดร. วีระเกษตร สวนผกา, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาที่สนใจ:remote sensing, GIS, Pavement

Resume

12