Search Result of "4 Regions of Thailand"

About 56 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ความหลากหลายของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวบางชนิด ในเขตพรรณพฤกษชาติภาคตะวันออก เฉียงเหนือและภาคตะวันออกของไทย (2011)

หัวหน้าโครงการ:ดร. อัจฉรา ตีระวัฒนานนท์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สราวุธ สังข์แก้ว, รองศาสตราจารย์, Imgดร. อัจฉรา ตีระวัฒนานนท์

แหล่งทุน:องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

Img

งานวิจัย

Enhancing the Quality of International Student and Staff Mobility Experience: Narratives from International Students and Academics across Different Regions in Thailand (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นวพร สรรประเสริฐ สโนดิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:ImgDr. Tony Young

แหล่งทุน:ทุน Newton Advanced Fellowship สนับสนุนโดย the British Academy ร่วมกับ สกว.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
123