Search Result of "17"

About 659 results
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 ประจำปี 2550 (TICHE 17)

หัวเรื่อง:การศึกษาโครงสร้างและคุณสมบัติของยางนาโนคอมโพสิทกับแร่ดินเหนียวชนิด Closite 25A และ DDA-MMT โดยใช้วิธีการจับตัวกับหางน้ำยาง

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 ประจำปี 2550 (TICHE 17)

หัวเรื่อง:การศึกษาโครงสร้างและคุณสมบัติของยางนาโนคอมโพสิทกับแร่ดินเหนียวชนิด Closite 25A และ DDA-MMT โดยใช้วิธีการจับตัวกับหางน้ำยาง

Img

ที่มา:International Microscopy Conference 17 (IMC17)

หัวเรื่อง:Comparative cytochemistry of blood cells in Black Jungle Monitor (Varanus salvator komaini) with the other four Monitors in Thailand

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 17

หัวเรื่อง:การก่อสร้างอาคารสูงด้วยระบบชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปในประเทศไทย

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการโยธาแห่งชาติครั้งที่ 17

หัวเรื่อง:การออกแบบคานถ่ายแรงคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยวิธีทอพอโลยีเหมาะที่สุด

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการโยธาแห่งชาติครั้งที่ 17

หัวเรื่อง:การออกแบบคานถ่ายแรงคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยวิธีทอพอโลยีเหมาะที่สุด

Img

ที่มา:The 6th NANOSMAT 2011, Krakow, Poland, October 17-20, 2011.

หัวเรื่อง:Nickel metal with various morphologies: synthesis and their performances for catalytic carbon dioxide reforming of methane

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 17

หัวเรื่อง:การพัฒนาเครื่องมือตรวจวัดการเคลื่อนตัวของเชิงลาะระบบส่งสัญญาณผ่านเครือข่ายไร้สายเหมืองแม่เมาะ

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 17

หัวเรื่อง:พฤติกรรมการกัดเซาะและแรงดันน้ำในลาดดินคันทาง กรณีศึกษา: ทางหลวงหมายเลข 1009. กม.42 ดอยอินทนนท์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 17

หัวเรื่อง:พฤติกรรมแรงดันน้ำช่องว่างดิน และปริมาณน้ำฝน กรณีศึกษา ลาดดินคันทางเสริมแรง ทางหลวงหมายเลข 1095 จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 17

หัวเรื่อง:การศึกษาแบคทีเรียหลักในระบบบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพแบบตะกอนเร่ง จากโรงอาหารทะเลแช่แข็งโดยใช้เทคนิคการเพาะเลี้ยงในอาหารเลี้ยงเชื้อ

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 17

หัวเรื่อง:การศึกษาจุลินทรีย์ในระบบบำบัดน้ำเสียจากขั้นตอนการบำบัดน้ำเสียขั้นต้นของอุตสาหกรรมอาหารแช่แข็ง

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 17

หัวเรื่อง:การศึกษาจุลินทรีย์ในระบบบำบัดน้ำเสียแบบไม่ใช้ออกซิเจนแบบไหลขึ้นของอุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่แข็ง

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 17

หัวเรื่อง:การเฝ้าระวังคุณภาพน้ำหนองหาร กรณีศึกษาตำบลป้านแป้น จังหวัดสกลนคร

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 17

หัวเรื่อง:กำแพงกั้นน้ำท่วมแบบสามารถนำกลับมาใช้ใหม่สำหรับบ้านพักอาศัยขนาดเล็ก

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 17

หัวเรื่อง:การนำน้ำเสียชุมชนกลับมาใช้ใหม่เพื่อการปลูกดอกดาวเรือง

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 17

หัวเรื่อง:การประยุกต์ใช้ฝาปิดระบายน้ำคอนกรีตพรุนในชุมชนเมือง

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 17

หัวเรื่อง:อิทธิพลของอัตราส่วนโพรงที่มีผลต่อการปลูกพืชไร้ดินบนคอนกรีตพรุน

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 17

หัวเรื่อง:การพัฒนาวัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากดินเหนียวเสริมใยหญ้าแฝก

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 17

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์บัญชีน้ำในลุ่มน้ำบางปะกง

12345678910...