Search Result of "���ultra high performance concrete"

About 4 results
Img

งานวิจัย

โครงการการศึกษาพฤติกรรมของคอนกรีตสมรรถนะสูงสำหรับโครงสร้างสะพาน (ระเบียนเลขที่ 00670/60) (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นันทวัฒน์ ขมหวาน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุวิมล สัจจวาณิชย์, ศาสตราจารย์, Imgผศ.ดร.กริสน์ ชัยมูล

แหล่งทุน:บริษัท สยามวิจัยและนวัตกรรม จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 51 หมู่ที่ 8 ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18260

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1)

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Thailand 4.0 : อุตสาหกรรม Ultra High Performance Concrete (UHPC) (2017)

ผู้แต่ง:ImgDr.Nantawat Khomwan, Assistant Professor, ImgMr.Nimit Cherdchanpipat, Assistant Professor,

วารสาร:

Img

Researcher

ดร. นันทวัฒน์ ขมหวาน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:Repaired Concrets Structures, FE Modelling

Resume

Img

Researcher

ดร. สุวิมล สัจจวาณิชย์, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Construction Material and contrete Design, Repair and maintenance of RCStructure

Resume