Search Result of "������������������������������(Spirogyra sp.)"

About 10 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์สาหร่ายเทาโดยกระบวนการทำแห้ง (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อาภัสสร ศิริจริยวัตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวสุธิชา พืชสิงห์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img

ที่มา:วารสารวิทยาศาสตร์ มข

หัวเรื่อง:การดูดซับสีย้อมเบสิกด้วยสาหร่ายสีเขียว Spirogyra sp.

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การพัฒนาผลิตภัณฑ์สาหร่ายเทาโดยกระบวนการทำแห้ง

Img

Researcher

นางสาว สุธิชา พืชสิงห์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร

Resume

Img

Researcher

ดร. อาภัสสร ศิริจริยวัตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร

สาขาที่สนใจ:กระบวนการทำแห้ง, กระบวนการแช่เยือกแข็ง

Resume

Img

Researcher

ดร. อนงค์ จีรภัทร์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:นิเวศสรีรวิทยาและอนุกรมวิธานของสาหร่ายทะเล, การเลี้ยงและการใช้ประโยชน์จากสาหร่าย

Resume

Img

Researcher

ดร. จันทนา ไพรบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง บางเขน

Resume