Search Result of "���������������������������������������������������������������������������������15"

About 876 results
Img
Img

รางวัล (ประกาศเกียรติคุณ)

สภาวิจัยแห่งชาติ (2007)

นักวิจัย:Imgดร.ทวีศักดิ์ ส่งเสริม, ศาสตราจารย์

Doner:สภาวิจัยแห่งชาติ

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15

หัวเรื่อง:การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันทานตะวันโดยใช้คาร์บอนไดออกไซด์ที่สภาวะเหนือจุดวิกฤตเป็นตัวกลาง

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15

หัวเรื่อง:การสกัดสารออกฤทธิ์จากฟ้าทะลายโจรโดยใช้เทคนิค Gas Anti-solvent (GAS)

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 15

หัวเรื่อง:การใช้ CPPU เพื่อชักนำหน่อใหม่จากลำต้นตัดชำของสับปะรด MD2

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 15

หัวเรื่อง:ผลของพาโคลบิวทราโซลต่อการยับยั้งการออกดอกตามธรรมชาติในสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 15

หัวเรื่อง:การศึกษาคุณภาพน้ำที่ท่วมขังต้นข้าว

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิสวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 15

หัวเรื่อง:การศึกษาความสัมพันธ์ของการขังน้ำที่มีผลต่อการปลดปล่อยก๊าซมีเทนในนาข้าว

Img

ที่มา:ประชุมวิชาการพันธุศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 15

หัวเรื่อง:การพัฒนาเครื่องหมายไมโครแซทเทลไลท์สำหรับกล้วยไม้สกุลหวาย

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 15

หัวเรื่อง:การศึกษาเปรียบเทียบความสูงออร์โทเมตริกจากการรังวัดด้วยดาวเทียมระบบ GPS โดยประยุกต์ใช้แบบจำลองภูมิศักยภาพของพิภพ ค.ศ.1996 และ ค.ศ.2008

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 15

หัวเรื่อง:ความต้านทานการซึมผ่านของคลอไรด์ของจีโอโพลิเมอร์จากเถ้าลอย

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 15

หัวเรื่อง:การประเมินความเสี่ยงของนั่งร้านก่อสร้างภายใต้สภาวะลมแรงโดยใช้ข้อมูลจากการทดสอบอุโมงค์ลม

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิศวกรรโยธาแห่งชาติครั้งที่ 15

หัวเรื่อง:ปัจจัยในการขับเคลื่อนองค์กรก่อสร้างไทยสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 15

หัวเรื่อง:แบบจำลองพฤติกรรมการทรุดตัวสำหรับเขื่อนหินถมดาดหน้าคอนกรีต : กรณีศึกษาเขื่อนวชิราลงกรณ

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 15

หัวเรื่อง:ระบบการตรวจสภาพเขื่อนคอนกรีตบดอัดโดยสายตาโดยวิธีดัชนีความเสี่ยงเพื่อประเมินพฤติกรรมความปลอดภัยของเขื่อนขุนด่านปราการชล

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 15

หัวเรื่อง:แบบจำลองเพื่อการประเมินค่า API วิกฤติสำหรับการเตือนภัยดินถล่ม

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 15

หัวเรื่อง:พฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงกำลังรับแรงเฉือนตามความชื้นของดินที่ผุสลายอยู่กับที่ของกลุ่มหินที่มีความอ่อนไหวต่อดินถล่มในประเทศไทย

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 15

หัวเรื่อง:การบริหารจัดการภัยดินถล่มโดยวิธีทางธรณีวิศวกรรมในพื้นที่เทศบาลเมืองป่าตอง

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 15

หัวเรื่อง:ความปลอดภัยของเขื่อนหินถมดาดหน้าคอนกรีตเมื่อน้ำหลากผ่านตัวเขื่อนขณะก่อสร้าง กรณีศึกษาเขื่อนแควน้อย

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 15

หัวเรื่อง:พฤติกรรมการเปลี่ยนรูปของเขื่อนหินถมดาดหน้าคอนกรีตจากการวิเคราะห์เครื่องมือวัดพฤติกรรมระหว่างการก่อสร้างและเก็บน้ำครั้งแรก : กรณีศึกษาเขื่อนแควน้อย

12345678910...