Search Result of "������������������������������������������������������������������������������������������������������������2558"

About 511 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2558 รางวัลระดับดี (2015)

ผลงาน:นวัตกรรมการผลิตเซลลูโลสจากซังข้าวโพดเพื่อการขึ้นรูปเม็ดยาสำหรับอุตสาหกรรมเภสัช

นักวิจัย: Imgดร.ศิริกัลยา สุวจิตตานนท์, รองศาสตราจารย์ Imgนายยศกร วรุณธร Imgนายกิตติพงศ์ ทองมโนกูร Imgนายจิณัฐวุฒิ ประชากิจกุล Imgนายภาธร หลิมวัฒนา Imgดร.พญ. นฤพร สุตัณฑวิบูลย์ Imgรศ.ดร.พจน์ กุลวาณิช

Doner:สภาวิจัยแห่งชาติ

Img
Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

รางวัลผลงานวิจัยเด่น สกว. ประจำปี 2558 ประเภทผลงานด้านสาธารณะ (2016)

ผลงาน:การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม

นักวิจัย: Imgนางจุฑาทิพย์ ภัทราวาท, รองศาสตราจารย์

Doner:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

รางวัลผลงานวิจัยเด่นสกว.ประจำปี 2558 (2016)

ผลงาน:การวางแผนจัดการแบบมีส่วนร่วมเพื่อความมั่นคงด้านน้ำของระบบนิเวศสามน้ำจังหวัดสมุทรสงคราม

นักวิจัย: Imgดร.ลักขณา เบ็ญจวรรณ์ Imgนายชิษนุวัฒน์ มณีศรีขำ Imgนางสาวพวงทอง เม้งเกร็ด Imgดร.ณัฐพล จันทร์แก้ว

Doner:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว)

Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

ผลงานวิจัยเด่นประจำปี 2558 (2016)

ผลงาน:แนวทางการพัฒนาพุน้ำร้อนเค็มคลองท่อม จังหวัดกระบี่ อย่างยั่งยืน

นักวิจัย: Imgผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ Imgดร.ฉัตรชัย เงินแสงสรวย, รองศาสตราจารย์

Doner:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

รางวัลการตีพิมพ์ผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2558 (2015)

ผลงาน:บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง อวัยวะภายใน และระบบประสาท

นักวิจัย: Imgดร.อรอุมา บุณยารมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Imgนางสาวสมภิยา สมถวิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Doner:คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (กำแพงแสน)

Img
12345678910...