Search Result of "��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� (BBL) ���������������������������������������������������������������������"

About 12 results
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประเมินโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามหลัก BBL: กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านโนนแดง ตำบลศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ผู้เขียน:Imgอนุวัฒน์ มั่งคั่ง

ประธานกรรมการ:Imgวสันต์ ทองไทย

กรรมการร่วม:Imgวรัทยา ธรรมกิตติภพ

Img

ที่มา:สำนักงานส่งเสริมอัจยริยภาพและนวัตกรรมการเรียนรู้

หัวเรื่อง:สมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพของนักเรียนช่วงชั้นที่ 1 ในโรงเรียนทดลอง BBL ปีการศึกษา 2552

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุพิตร สมาหิโต, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวอำพร ศรียาภัย, อาจารย์, Imgดร.สิริพร ศศิมณฑลกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.นันทวัน เทียนแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายอุดร รัตนภักดิ์, รองศาสตราจารย์

Img
Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:การประมาณค่าโวลาติลิตี้ของราคาหุ้นธนาคารกรุงเทพฯด้วยตัวแบบพลศาสตร์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ฉัตรชัย เปสี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. นันทวัน เทียนแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

สาขาที่สนใจ:การเต้นแอโรบิก, การฝึกโยคะ, การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพ, กิจกรรมทางกาย

Resume

Img

Researcher

ดร. ทรงชัย อักษรคิด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:คณิตศาสตรศึกษา , การสอนคณิตศาสตร์

Resume

Img

Researcher

ดร. ต้องตา สมใจเพ็ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:การสอนคณิตศาสตร์

Resume

Img

Researcher

ดร. สุพิตร สมาหิโต, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

สาขาที่สนใจ:จิตวิทยาการกีฬาและการออกกำลังกาย, การทดสอบสมรรถภาพทางกาย, การจัดการทางการกีฬา

Resume

Img

Researcher

นางสาว อำพร ศรียาภัย, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์การฟื้นฟูและการเคลื่อนไหว คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

สาขาที่สนใจ:การกีฬากับการแพทย์, การทดสอบสมรรถภาพทางกาย, การบาดเจ็บจากการกีฬา, การจัดการทางการกีฬา, วิทยาศาสตร์สุขภาพ

Resume

Img

Researcher

ดร. สิริพร ศศิมณฑลกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์การฟื้นฟูและการเคลื่อนไหว คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

สาขาที่สนใจ:ชีวกลศาสตร์, วิเคราะห์ท่าทางการเคลื่อนไหวของนักกีฬาและบุคคลทั่วไป, การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและป้องกันโรค, พัฒนานวัตกรรมทางด้านสุขภาพและกีฬา

Resume