Search Result of "������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������ 2555"

About 675 results
Img

ที่มา:Capital Market Research Forum 7/2555

หัวเรื่อง:Does corporate governance provide more transparency in emerging markets?

Img

ที่มา:Capital Market Research Forum 7/2555

หัวเรื่อง:Corporate Governance, Corporate Insider Trading and Idiosyncratic Risk: USEvidence

Img

ที่มา:นิทรรศการการนำเสนอผลงานวิจัยประจำปี 2555 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (7-8 สิงหาคม 2555)

หัวเรื่อง:การทำบริสุทธิ์สารต้านอนุมูลอิสระจากน้ำมันปาล์มดิบสำหรับการใช้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์เวชสำอาง โครงฏารย่อย ในชุดโครงการเรื่องการจัดการปาล์มน้ำมันชุมชนแบบไร้ของเสีย

Img

ที่มา:เห็ดไทย ๒๕๕๕

หัวเรื่อง:การรวบรวมและคัดเลือกพันธุ์เห็ด Oudemansiella spp. จากแหล่งต่างๆ เพื่อเป็นพันธุ์ทางการค้า

Img

ที่มา:IE Network Conference 2012 "การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ.2555

หัวเรื่อง:การอนุรักษ์พลังงาน และการทดแทนฟลูออเรสเซนต์ด้วย LED กรณีศึกษาบริษัทต้าชิงคอตตอนไทย

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2555 (IE Network Conference 2012)

หัวเรื่อง:การปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการแผนกตรวจสุขภาพด้วยการจำลองสถานการณ์

Img

ที่มา:IE Network Conference 2012 "การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2555

หัวเรื่อง:การศึกษาปัญหาและแก้ปัญหาระบบสินค้าคงคลังของการซ่อมบารุงโดยใช้เทคนิค ABC และการจัดตารางการซ่อมบารุงเครื่องจักร (static schedule).กรณีศึกษา :บริษัทผลิตเส้นด้ายคอตตอน

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 22 ประจำปี 2555

หัวเรื่อง:แนวคิดเรื่องสมบัติของสารพันธุกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองร่วมกับเทคนิคอุปมาอุปไมย

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ "ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง 2555 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555"

หัวเรื่อง:ผลของการตัดขยายระยะต่อสมบัติของดินในสวนป่าไม้ต่างถิ่น ณ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง จังหวัดเชียงใหม่

Img

ที่มา:ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยจากเงินรายได้ของสถาบันฯ ปีงบประมาณ 2555

หัวเรื่อง:ผลของการเสริมอินนูลินต่อการดูดซึมแคลเซียมในผลิตภัณฑ์นมด้วยวิธีหลอดทดลอง

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวศิริพร ตันจอ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวชมดาว สิกขะมณฑล, Imgดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ 2555 (Payap University Research Symposium 2012)

หัวเรื่อง:รูปแบบการขับเคลื่อนกลุ่มพลังเยาวชนแบบมีส่วนร่วมเพื่อสืบสานงานการอนุรักษ์ป่าชุมชนบ้านพุเตย อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

Img

ที่มา:ทุนอุดหนุนวิจัย ประจำปี 2555 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

หัวเรื่อง:โครงการระบบตรวจจับป้ายทะเบียนรถ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สาริณี อุ่ยตระกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ศิริชัย วัฒนาโสภณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ทุนอุดหนุนวิจัย ประจำปี 2555 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

หัวเรื่อง:ระบบวัดสัญญาณคลื่นไฟฟ้าสมอง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สาริณี อุ่ยตระกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ปีงบประมาณ ๒๕๕๕

หัวเรื่อง:การประยุกต์เทคนิคการทำเหมืองข้อมูลสำหรับการพยากรณ์การศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชา

หัวหน้าโครงการ:Imgกฤตณกร อิศวโสภณ, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วีระยุทธ พิมพาภรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ปีงบประมาณ ๒๕๕๕

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ:Imgกฤตณกร อิศวโสภณ, อาจารย์

Img

ที่มา:เงินส่วนกลาง มก.ปีงบประมาณ 2555 จากโครงการพัฒนาศักยภาพ มก.(เงินอุดหนุนทั่วไป)

หัวเรื่อง:การประเมินประสิทธิภาพของแหล่งดำน้ำเรือจม กรณีศึกษาเรือรบหลวงสัตกูด บริเวณเกาะเต่า จังหวัดสุราษฐร์ธานี

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุชาย วรชนะนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ. 2555

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์และการป้องกันต้นทุนคุณภาพในกระบวนการซ่อมตู้แช่เย็นกรณีศึกษา บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ. 2555

หัวเรื่อง:การลดของเสียในกระบวนการผลิตชิ้นสนท่อไอเสียรถจักรยานยนต์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติประจำปี 2555

หัวเรื่อง:ปัญหาการจัดงานเชิงเส้นแบบสองขั้น

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการด้านการวิจัยดาเนินงานแห่งชาติ ประจาปี 2555

หัวเรื่อง:การออกแบบการทดลองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการคัดแยกข้าว

12345678910...