Search Result of "������������������������������������������������������������������ 2019"

About 1774 results
Img
Img

งานวิจัย

ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ Early Stage ปี 62 (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวธัญลักษณ์ เมืองโคตร, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พัดชา เศรษฐากา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สถาบันอุตสาหกรรมเกษตร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาและพยากรณ์ Prosumer (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นาตยา คล้ายเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgอรอุไร หนูหอม

แหล่งทุน:การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

แก้ไขชื่อโครงการ (2019)

หัวหน้าโครงการ:

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ภัสสร วรรณพินิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgรศ.ดร. รัศมี ชูทรงเดช

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

Img

งานวิจัย

ความสามารถในการแข่งขันของการค้าชายแดนไทย (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวสุดารัตน์ สุขเลิศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

งานวิจัย

การยืดอายุน้ำจิ้มสุกี้ (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก

แหล่งทุน:ร้านลองชิมสุกี้ จ. บุรีรัมย์

Img

งานวิจัย

การปรับปรุงกังหันลมแบบ Savonius (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายกันต์ธกรณ์ เขาทอง, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เจษฎาภรณ์ ปริยดำกล

แหล่งทุน:มหาวิทยาลัยมหิดล

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img

งานวิจัย

กลยุทธสายการบินต้นทุนตำ่ในประเทศไทย (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางเสาวลักษณ์ กู้เจริญประสิทธิ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาเครื่องตากข้าวชนิดหมุนวน (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวศิริลักษณ์ พานโคกสูง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายธนากร สุขวิพัฒน์, Imgนายนฤดล สุวรรณ์, Imgนายพสธร มีมาก

แหล่งทุน:คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

Img
Img

งานวิจัย

E-Learning สําหรับการจัดการเรียนรู้ความฉลาดรู้ทางอาหาร (Food Literacy) (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวสุวิมล อุไกรษา, อาจารย์

แหล่งทุน:โครงการทุนวิจัยสําหรับคณาจารย์และบุคลากรของคณะศึกษาศาสตร์ ตามโครงการ “การบูรณาการพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) กับการวิจัย ก้าวใหม่ของการเป็นผู้สอนแห่งศตวรรษที่ 21”ประจําปีงบประมาณ 2562

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาเครื่องพ่นปุ๋ยน้ำชีวภาพ (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อมลิน ต้องกระโทก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะวิทยาศาสตรืและวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

Img

งานวิจัย

การพัฒนากายอุปกรณ์สำหรับผู้ป่วยภาวะเท้าตก (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรรถพร วิเศษสินธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgศนทกานต์ เหลืองวิเศษ

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img

งานวิจัย

การจัดสรรทรัพยากรผิดพลาดและการค้าระหว่างประเทศ (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศิวพงศ์ ธีรอำพน, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ปิยะพรรณ ช่างวัฒนชัย, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนจากเงินรายได้ต่างๆ ของภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (4)

Img

งานวิจัย

ปปปป (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวรัชดา คะดาษ

แหล่งทุน:การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

Img
12345678910...