Search Result of "������������������������������������������������������������������ 2019"

About 5793 results
Img
Img

งานวิจัย

ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ Early Stage ปี 62 (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวธัญลักษณ์ เมืองโคตร, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พัดชา เศรษฐากา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สถาบันอุตสาหกรรมเกษตร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การส่งผ่านราคาที่ไม่สมมาตรในตลาดข้าวของประเทศไทย (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อิทธิพงศ์ มหาธนเศรษฐ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมถั่วตัดรสกาแฟและรสช็อกโกแลต (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางอุษาพร ภูคัสมาส

แหล่งทุน:ผู้ประกอบการ (คุณจิรายุส พันธุสุนทร)

Img
Img

งานวิจัย

การจัดสรรทรัพยากรผิดพลาดและการค้าระหว่างประเทศ (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศิวพงศ์ ธีรอำพน, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ปิยะพรรณ ช่างวัฒนชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนจากเงินรายได้ต่างๆ ของภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (4)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การปรับปรุงกังหันลมแบบ Savonius (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายกันต์ธกรณ์ เขาทอง, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เจษฎาภรณ์ ปริยดำกล

แหล่งทุน:มหาวิทยาลัยมหิดล

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาเครื่องตากข้าวชนิดหมุนวน (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวศิริลักษณ์ พานโคกสูง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายธนากร สุขวิพัฒน์, Imgนายนฤดล สุวรรณ์, Imgนายพสธร มีมาก

แหล่งทุน:คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

Img

งานวิจัย

การพัฒนาการผลิตแหนมเห็ดเสริมโพรไบโอติก (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ประมวล ทรายทอง

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางวนิดา เทวารุทธิ์ ชิติสรรค์กุล, Imgดร.ศุภชัย นิติพันธ์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

12345678910...