Search Result of "��������������������������������������������������������� (Processed Chilli Products)"

About 11 results
Img

งานวิจัย

การศึกษาความพึงพอใจสินค้าแปรรูปจากพริกของผู้บริโภคในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวสุพรรณิการ์ สุภพล, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางกันยารัตน์ สุขะวัธนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาความต้องการในการพัฒนาสินค้าแปรรูปจากพริกเพื่อการพัฒนาธุรกิจ SMEs ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เปรมฤดี จิตรเกื้อกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางกันยารัตน์ สุขะวัธนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

ดร. เปรมฤดี จิตรเกื้อกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการจัดการธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:Social Media Marketing

Resume

Img

Researcher

นาย กุลนาถ ภูธรโคตร, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการเงินและการบัญชี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:การเงินและการธนาคาร, การวิเคราะห์การลงทุน

Resume

Img

Researcher

นางสาว จิตพิสุทธิ์ บุปผาพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการจัดการธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:การตลาด การสื่อสารการตลาด การตลาดระหว่างประเทศ

Resume

Img

Researcher

นางสาว สุพรรณิการ์ สุภพล, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการจัดการธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร

Resume

Img

Researcher

นาง กันยารัตน์ สุขะวัธนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการจัดการธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:การตลาด, การจัดซื้อ, โลจิสติกส์

Resume