Search Result of "��������������������������������������������������������� (Affordability)"

About 3 results
Img

งานวิจัย

ความสามารถในการจ่ายค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแบบประจำที่ของครัวเรือนไทย (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อัครนันท์ คิดสม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้ ภา่ควิชาเศรษฐศาสตร์ 2559

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img

Researcher

ดร. อัครนันท์ คิดสม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:เศรษฐศาสตร์มหภาค, การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ, การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

Resume