Search Result of "��������������������������������������������������� ������������������ SSCS ���������������������������������������������������������������"

About 23 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ SSCS ที่มีต่อความสามารถในการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง "การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว" ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี

ผู้เขียน:Imgสุภัทรา สิริรุ่งเรือง

ประธานกรรมการ:Imgดร.ชานนท์ จันทรา, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.สิริพร ทิพย์คง, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง สมการกำลังสองตัวแปรเดียว โดยใช้รูปแบบ SSCS โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ จังหวัดสงขล

ผู้เขียน:Imgภิญญดา กลับแก้ว

ประธานกรรมการ:Imgดร.สิริพร ทิพย์คง, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.ชนิศวรา เลิศอมรพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์เรื่อง "ร้อยละ" ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้รูปแบบ SSCS โรงเรียนวัดหนองแขม (สหราษฎร์บูรณะ) กรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:Imgสุกัญญา สุมโน

ประธานกรรมการ:Imgดร.ชนิศวรา เลิศอมรพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.สิริพร ทิพย์คง, รองศาสตราจารย์

Img

Researcher

นาย จักรพงษ์ ผิวนวล, อาจารย์

ที่ทำงาน:โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:การสอนคณิตศาสตร์

Resume

Img

Researcher

ดร. ต้องตา สมใจเพ็ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:การสอนคณิตศาสตร์

Resume

Img

Researcher

ดร. ชนิศวรา เลิศอมรพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ , หลักสูตรการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ , การวิจัยทางการศึกษาคณิตศาสตร์, สถิติ, คณิตศาสตร์ สื่อและนวัตกรรมในการเรียนการสอน

Resume

Img

Researcher

ดร. ชานนท์ จันทรา, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:การสอนคณิตศาสตร์ หลักสูตรและการสอน, คณิตศาสตร์, ทฤษฎีและวิธีสอนคณิตศาสตร์ , การพัมนาหลักสูตร

Resume

Img

Researcher

ดร. สิริพร ทิพย์คง, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:คณิตศาสตร์ศึกษา , การสอนคณิตศาสตร์ , หลักสูตรและการสอน

Resume

Img

Researcher

ดร. วันดี เกษมสุขพิพัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:pedagogical content knowledge, การสอนคณิตศาสตร์, pre-service teacher, teaching mathematics

Resume

12