Search Result of "������������������������������������������������ (yield per area)"

About 26 results
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การควบคุมเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลังโดยการใช้ยาสูบรมควัน (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อุดมศักดิ์ เลิศสุชาตวนิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, Imgดร.พิเชษฐ์ สืบสายพรหม, อาจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img

งานวิจัย

การปรับปรุงหน่วยการจำแนกดินระดับกลุ่มดินย่อยของดิน Paleustults เพื่อการแปลความหมายข้อมูลดินอย่างมีประสิทธิผลในกรณีการปลูกมันสำปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (2012)

หัวหน้าโครงการ:ดร.นฤมล จันทร์จิราวุฒิกุล

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, Imgดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ณัฐพล จิตมาตย์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ณัฐพร ประคองเก็บ, อาจารย์, Imgดร.นฤมล จันทร์จิราวุฒิกุล, Imgดร.วันเพ็ญ วิริยะกิจนทีกุล, Imgนายรัฐนนท์ เจริญชาศรี

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

Img
Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การปรับปรุงพันธุ์ข้าวลูกผสมเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพสำหรับการแปรรูปเชิงอุตสาหกรรม

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ประภา ศรีพิจิตต์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ธานี ศรีวงศ์ชัย, รองศาสตราจารย์, Imgดร.รังสฤษดิ์ กาวีต๊ะ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.เฉลิมพล ภูมิไชย์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สราวุธ รุ่งเมฆารัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การพัฒนาสายพันธุ์แม่ที่มีเพศผู้เป็นหมันสำหรับการผลิตข้าวลูกผสมระบบ 3 สายพันธุ์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ประภา ศรีพิจิตต์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อุดมศักดิ์ เลิศสุชาตวนิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การพัฒนาข้าวสายพันธุ์ TGMS เพื่อการผลิตข้าวลูกผสมแบบ 2 สายพันธุ์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธานี ศรีวงศ์ชัย, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.อุดมศักดิ์ เลิศสุชาตวนิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การเพิ่มผลผลิตต่อพื้นที่และประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังที่ปลูกบนดินเสื่อมโทรม

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.อุดมศักดิ์ เลิศสุชาตวนิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ณัฐพร ประคองเก็บ, อาจารย์, Imgดร.ณัฐพล จิตมาตย์, รองศาสตราจารย์

Img
Img

งานวิจัย

อิทธิพลร่วมของวัสดุปรับปรุงดินที่ได้จากธรรมชาติและวัสดุอินทรีย์เหลือใช้ต่อการเพิ่มเม็ดดินเสถียรน้ำ ประสิทธิภาพของปุ๋ยเคมี และผลผลิตมันสำปะหลังที่ปลูกบนดินเนื้อหยาบเสื่อมโทรม (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, Imgดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ณัฐพล จิตมาตย์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ณัฐพร ประคองเก็บ, อาจารย์, Imgดร.วันเพ็ญ วิริยะกิจนทีกุล, Imgนายรัฐนนท์ เจริญชาศรี, Imgนายอาทิตย์ สุขเกษม

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

อิทธิพลร่วมของวัสดุปรับปรุงดินที่ได้จากธรรมชาติและวัสดุอินทรีย์เหลือใช้ต่อการเพิ่มเม็ดดินเสถียรน้ำ ประสิทธิภาพของปุ๋ยเคมี และผลผลิตมันสำปะหลังที่ปลูกบนดินเนื้อหยาบเสื่อมโทรม (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ณัฐพล จิตมาตย์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.วรชาติ วิศวพิพัฒน์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.วันเพ็ญ วิริยะกิจนทีกุล, Imgนายธีรพล เปล่งสันเที้ยะ, Imgนายรัฐนนท์ เจริญชาตรี, Imgนายอาทิตย์ สุขเกษม

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

ดร. สราวุธ รุ่งเมฆารัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร

สาขาที่สนใจ:วิทยาการวัชพืช , การผลิตพืช

Resume

12