Search Result of "��������������������������������������������� Quasi-likelihood"

About 2 results
Img

ที่มา:วารสารวิทยาศาสตร์ ลาดกระบัง

หัวเรื่อง:การหาฟังก์ชั่นเชื่อมโยงที่เหมาะสมสำหรับวิธีการประมาณค่าแบบ Quasi-likelihood

Img

Researcher

ดร. ลี่ลี อิงศรีสว่าง, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:การวิเคราะห์ข้อมูลที่มีการศึกษาติดตามระยะยาว, ตัวแบบการอยู่รอด, การวิจัยทางการแพทย์

Resume