Search Result of "��������������������������������������������� 50"

About 609 results
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

50 ปี อุตสาหกรรมการเลี้ยงโคนม(ตอนที่ ๒) (2012)

ผู้แต่ง:ImgMr.Jarernsak Salakij, Associate Professor,

วารสาร:

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

50 ปี การพัฒนาอุตสาหกรรมการเลี้ยงโคนม (2012)

ผู้แต่ง:ImgMr.Jarernsak Salakij, Associate Professor,

วารสาร:

Img

ทรัพย์สินทางปัญญา

สารผสมแป้งข้าวสำหรับอาหารกุ้ง (2004)

นักวิจัย:ImgDr.Prisana Suwannaporn, Associate Professor,

ประเภท:

Img
Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

รางวัลดีเด่น (2008)

ผลงาน:ศึกษาภูมิปัญญาครูดนตรีไทย : กรณีศึกษาครูองุ่น บัวเอี่ยม

นักวิจัย: Imgนายภาณุภัค โมกขศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Doner:มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการครั้งที่ 50 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อ Staphylococcus aureus และ Micrococcus sedentarius ของน้ำมันทีทรีที่ได้จากวิธีการกลั่นที่แตกต่างกัน

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:อิทธิพลของน้ำสกัดมูลสุกรต่อความงอกและการยกระดับคุณภาพของกล้าข้าวพันธุ์ กข 31

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การปรับปรุงสมบัติเชิงกลของกระดาษแก่นตะวันโดยการเคลือบด้วยไคโตซาน

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:เครื่องมือประมงสำหรับจับหมึกสายในจังหวัดอาโอโมริปริเทศญี่ปุ่น

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 50

หัวเรื่อง:การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อ Staphylococcus aureus และ Micrococcus sedentarius ของน้ำมันทีทรีที่ได้จากการกลั่นที่แตกต่างกัน

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การลดปัญหาการอัดแน่นของดินสำหรับการปลูกมันสำปะหลัง

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ความสัมพันธ์ระหว่างราคาน้ำมันและอัตราแลกเปลี่ยน:การวิเคราะห์ในระยะสั้นและระยะยาว

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:แอคติโนมัยสีทจากดินนาเกลือและการสร้างสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่กำหนดนโยบายการคืนสินค้าในประเทศไทย

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การเปลี่ยนแปลงชนิดและปริมาณสัตว์เกาะติดบนปะการังเทียมโครงเหล็กทรงลูกบาศก์บริเวณชายฝั่งจังหวัดปัตตานี

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 50

หัวเรื่อง:การแพร่กระจายและชีวประวัติเบื้องต้นของปูตัวแบน (Petrolisthes hastatus) ในหาดหินบนเกาะล้าน จ.ชลบุรี

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การนับจำนวนลูกปลาโดยใช้การประมวลภาพดิจิทัล

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การทดลองเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์กุ้งก้ามกราม (Macrobrachium rosenbergii De Man) ในกระชังแขวนลอยในบ่อดินเพื่อการผลิตลูกกุ้งก้ามกรามเชิงพาณิชย์

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนที่เหมาะสมในการจัดการลุ่มน้ำกอน จังหวัดน่าน

12345678910...