Search Result of "������������������������������������������ Active Learning"

About 40 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาการประถมศึกษาโดยประยุกต์ใช้แนวคิดการเรียนแบบเชิงรุก ร่วมกับการเรียนรู้แบบ Phenomenon-based Learning (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พงศธร มหาวิจิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

The best paper award (2021)

ผลงาน:การประยุกต์การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ในวิชาการบัญชีบริหารสําหรับผู้เรียน Gen Z

นักวิจัย: Imgดร.คมกฤษณ์ สิงห์ใจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Doner:สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

12