Search Result of "��������������������������������������� (predictive model)"

About 18 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

Implementation of a Predictive Model for a Gas Engine and Development of Combustion Model for a DDF Engine (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เอกไท วิโรจน์สกุลชัย, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Linear Predictive Model for Discriminative Feature Representation of Object Classification

ผู้แต่ง:ImgDr.Ekachai Phaisangittisagul, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

ที่มา:บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

หัวเรื่อง:Implementation of a Predictive Model for a Gas Engine and Development of Combustion Model for a DDF Engine

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เอกไท วิโรจน์สกุลชัย, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

หัวเรื่อง:แบบจำลองทางองค์ประกอบทางเคมีอาหารที่มีประสิทธิภาพเพื่อการทำนายคุณสมบัติทางกายภาพความร้อนของอาหารแช่แข็ง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ธนะบูลย์ สัจจาอนันตกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ปัจจัยสำหรับตัวแบบคาดการณ์โอกาสการเกิดฝน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

ผู้เขียน:Imgดลพรรษ พันธุ์พาณิชย์

ประธานกรรมการ:Imgดร.ลี่ลี อิงศรีสว่าง, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgเปรมใจ ตรีสรานุวัฒนา, Imgดร.ปรียานุช อภิบุณโยภาส, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:แบบจำลองการทำนายคุณภาพและความปลอดภัยอาหารแช่แข็งด้วยองค์ประกอบอาหาร: การทำนายอัตราส่วนน้ำที่แข็งตัวที่ขึ้นกับอุณหภูมิ

Img

งานวิจัย

การวิเคราะห์การปฏิบัติตามกฎระเบียบของผู้มาเยือนอุทยานแห่งชาติในประเทศไทย (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียว, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgธนกฤต สังข์เฉย

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

Img

Researcher

ดร. วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:Food Freezing

Resume

Img

Researcher

ดร. ถวัลย์ เนียมทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ, บริหารธุรกิจ, จิตวิทยาคลินิก, จิตวิทยาการฝึกอบรม, การทดสอบทางจิตวิทยา

Resume

Img

Researcher

ดร. นภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียว, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอนุรักษ์วิทยา คณะวนศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ทรัพยากรนันทนาการ, ผลกระทบทางนันทนาการ, พฤติกรรมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ, การวางแผนและการจัดการอุทยานและพื้นที่นันทนาการ, เทคนิคการวิจัยทางอุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว

Resume

Img

Researcher

ดร. สุดสาย ตรีวานิช, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:จุลชีววิทยาของอาหารFood microbiology, Genetics, Food safety

Resume

Img

Researcher

ดร. ธนะบูลย์ สัจจาอนันตกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:Polysaccharides Chemistry

Resume

Img

Researcher

ดร. จิตศิริ ราชตนะพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:สารยับยั้งจุลินทรีย์จากธรรมชาติ จุลชีววิทยาทางอาหาร ความปลอดภัยอาหาร

Resume