Search Result of "������������������������������������ SMEs"

About 328 results
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ Early Stage ปี 62 (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวธัญลักษณ์ เมืองโคตร, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พัดชา เศรษฐากา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สถาบันอุตสาหกรรมเกษตร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

Img
Img

งานวิจัย

โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์SMEsสู่ตลาดโลก(Global Reach) (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุมิตรา บุญบำรุง

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.จุฑา มุกดาสนิท, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.พิศมัย ศรีชาเยช, Imgดร.วราภรณ์ ประเสริฐ

แหล่งทุน:อุตสาหกรรมพัฒนาเพื่อสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนา SMEs สู่มาตรฐานคุณภาพ (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวุฒินันท์ คงทัด

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางวารุณี ธนะแพสย์, Imgนางจันทรา สวัสดิบุตร, Imgนางพิรุณ สีนวล, Imgนางสาวพิมพ์แก้ว กิติรัตน์ธนโชติ

แหล่งทุน:ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการยกระดับศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้วยทรัพย์สินทางปัญญา (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายปราโมทย์ ธรรมรัตน์

แหล่งทุน:กระทรวงพาณิชย์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

THE POTENTIAL OF SMEs BOND ISSUANCE IN THAILAND

ผู้แต่ง:Imgสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม, ImgDr.Saksit Budsayaplakorn, Assistant Professor, ImgDr.Sumalee Santipollavut, Professor,

วารสาร:

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

แหล่งเงินทุนสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs (2009)

ผู้แต่ง:ImgDr.SIRANG KLANKAMSORN, Assistant Professor,

วารสาร:

12345678910...