Search Result of "������������������������������������ 60"

About 314 results
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการครั้งที่ 41 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ "60 ปี วิชาการ พื้นฐานสังคมไทย"

หัวเรื่อง:การศึกษาอายุการเก็บและทดสอบการยอมรับของผลิตภัณฑ์ใยอาหารสูงเปรียบเทียบกับท้องตลาด

Img

ที่มา:ผลของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ำชนิดต่างๆทางใบต่อการ เจริญเติบโต ผลผลิต และปริมาณแป้งของมันสำปะหลังพันธุ์ห้วยบง 60

หัวเรื่อง:ผลของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ำชนิดต่างๆทางใบต่อการ เจริญเติบโต ผลผลิต และปริมาณแป้งของมันสำปะหลังพันธุ์ห้วยบง 60

Img
Img
Img
Img

รางวัล (ประกาศเกียรติคุณ)

รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ประจำปี 2550 (2008)

นักวิจัย:Imgดร.กมลวรรณ แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์

Doner:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

ผลงานวิจัยและนวัตกรรมดีเด่น ๖๐ ปี วช. (2019)

ผลงาน:โครงการบูรณาการเทคโนโลยีชีวภาพในการสร้างพันธุ์ข้าวเพื่อเพิ่มมูลค่าและคุณค่าสูง: ข้าวไซ์เบอร์รี่

นักวิจัย: Imgดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, รองศาสตราจารย์ Imgดร. สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง Imgดร. ธีรยุทธ ตู้จินดา Imgนายศิริพัฒน์ เรืองพยัคฆ์ Imgดร.นงนาถ พ่อค้า Imgนายอนุชา พลับพลา Imgนายเอกวัฒน์ ไชยชุมภู Imgดร.สุพัฒน์ ทองเจือ Imgน.ส. สุภาพร พรหมพันธุ์ Imgรศ.ดร.รัชนี คงคาฉุยฉาย Imgรศ.ดร.พงศธร สังข์เผือก Img รศ.ดร.ประไพศรี ศิริจักรวาล Imgรศ. ประภาศรี ภูวเสถียร Imgดร.อุรุวรรณ แย้มบริสุทธิ์ Img รศ. ดร.พรรัตน์ สินชัยพาณิช Imgรศ.ดร.เอกราช เกตุวัลห์ Imgอ. ริญ เจริญศิริ Imgน.ส.อชิรญา คำจันทร์ Imgน.ส.รุ่งรัตน์ แจ่มจันทร์ Imgน.ส.อรวรรณ กริ่งเกษม Imgน.ส.บังอร เสาวงจันทร์ Imgน.ส. ลัดดา ชูวรเชษณ์ Imgน.ส. ศศพินทุ์ ดิษนิล Imgดร.อรยา พรเอี่ยมมงคล Imgน.ส.พีรดา สุวรรณพฤกษ์ Imgน.ส.กาญจน์ธิดี ศิริปรีชา Imgน.ส.กนิน ธีระตันติกานนท์ Imgศ.นพ. สุรัตน์ โคมินทร์ Imgผศ.ดร. ศรีวัฒนา ทรงจิตสมบูรณ์ Imgดร.รจนา ชุณหบัณฑิต Imgผศ. ดร. ปานจิตต์ ชุณหบัณฑิต Imgน.ส.ดวงนภา แดนบุญจันทร์ Imgน.ส.ธนินท์ธร มายะการ Imgน.ส. ผกาวลี ประกายสิทธิ์ Imgน.ส.นางสาวปิยนุช แออ่วม Imgน.ส.อรุณวรรณ อุดมเกษมทรัพย์ Imgรศ.ดร. มลุลี ตัณฑวิรุฬห์ Imgรศ. นภมน ศรีตงกุล Imgรศ. ดร. วิจิตรา เลิศกมลกาญจน์ Imgรศ.ดร.นพวรรณ ภู่มาลา มอราเลส Imgศ.นพ. สุทัศน์ ฟู่เจริญ Imgดร. รัมณียา นิธิพงษ์วนิช Imgรศ. ดร. สุกัญญา วงศ์พรชัย Imgดร. สุวพร เหลืองขมิ้น Imgนายวิโรจน์ ลี้ธีระกุล Imgนายสราวุฒิ สวัสดิ์กลาง

Doner:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

รางวัล 60 ผลิตภัณฑ์ดีเด่น TEPA2009 (Thailand Embedded Product Award : TEPA2009) (2009)

ผลงาน:CNC Productivity Management System

นักวิจัย: Imgนายทวีชัย อวยพรกชกร, อาจารย์

Doner:สมาคมสมองกลฝังตัวแห่งประเทศไทย (TESA)

Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

รางวัล 60 ผลิตภัณฑ์ดีเด่น TEPA2010 (Thailand Embedded Product Award : TEPA2010) (2010)

ผลงาน:One Sensor TPM on CNC Network

นักวิจัย: Imgนายทวีชัย อวยพรกชกร, อาจารย์

Doner:สมาคมสมองกลฝังตัวแห่งประเทศไทย (TESA)

Img

ที่มา:(ย้ายไปหัวข้อ : ผลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอย่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 60 ปี และทรงมีพระชนมายุ ครบ 80 พรรษา ในปี พุทธศักราช 2550

หัวเรื่อง:อยู่แบบจีนฮ่อ

Img

ที่มา:(ย้ายไปหัวข้อ : ผลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดพิมพ์ ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอย่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 60ปี และทรงมีพระชนมายุ 80 พรรษา ในปีพุทธศักราช 2550

หัวเรื่อง:วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของอาข่า

Img

ที่มา:หนังสือคู่มือการเกษตรในโอกาสเฉลิมฉลองการครองราชย์ครบ 60 ปี ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ

หัวเรื่อง:การใช้แบคทีเรียสายพันธุ์ใหม่ควบคุมโรคและส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช

Img

ที่มา:นิทรรศการงานวิจัย 60 ปี 2546 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พัฒนาคน พัฒนาชาติ ศาสตร์แห่งแผ่นดิน

หัวเรื่อง:Coastal landuse change detection using remote sensing technique: case study in banten bay, west java island, indonesia

Img
Img
Img
12345678910...