Search Result of "��������������������������������� 24 ������������"

About 284 results
Img
Img
Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

ชมเชย (2007)

ผลงาน:การผลิตเยื่อคราฟท์จากหญ้าแฝก

นักวิจัย: Imgนายวิขัณฑ์ อรรณพานุรักษ์ Imgเพ็ญศรี อติวรรณาพัฒน์ Imgเบ็ญจวรรณ คฤหพัฒนา

Doner:สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อสมรรถนะของเครื่องทำความเย็นเทอร์โมอะคูสติก

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24

หัวเรื่อง:การพัฒนาดัชนีชี้วัดและเกณฑ์การใช้พลังงานสำหรับหน่วยงานของรัฐ

Img

ที่มา:Asian Aerosol Conference AAC09, Bangkok, Thailand, Nov 24-27, 2009

หัวเรื่อง:Effect of chitosan concentration and temperature on the pore structure and surface fractal of porous silica

Img

ที่มา:24 th ANNUAL CONFERENCE THE MICROSCOPY SOCIETY OF THSILAND

หัวเรื่อง:TEM Study of Maize Virus Diseases.

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 24

หัวเรื่อง:สุวรรณ 2602 : ข้าวโพดลูกผสมสามทางของ

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 24

หัวเรื่อง:ข้าวโพดพันธุ์สังเคราะห์ที่มีศักยภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการกล้องจุลทรรศน์แห่งประเทศไทยประจำปี ครั้งที่ 24

หัวเรื่อง:Ultrastructure of sharkfin cartilage

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการประจำปีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 24

หัวเรื่อง:ระบบผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการประจำปีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 24

หัวเรื่อง:การประยุกต์ใช้แผนความรอบรู้สำหรับการจัดสรรทรัพยากร

Img

ที่มา:การประบุมวิชาการประจำปีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 24

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์แผ่นพื้นสี่เหลี่ยมผืนผ้าภายใต้แรงตามแนวยาวโดยวิธีเลขจำนวน

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่24

หัวเรื่อง:แบบจำลองแรงเสียดทานสำหรับใช้ร่วมกับแบบจำลองพลศาสตร์เพื่อการควบคุมการเคลื่อนที่ของแขนกลแบบขนานตระกูลเอชสี่

Img

ที่มา:มอบ.ครั้งที่24

หัวเรื่อง:การดูดซับฟอร์มัลดีไฮด์ในน้ำเสียด้วยไคโตซานจากเปลือกกุ้งและไคโตซานเชิงพาณิชย์

Img

ที่มา:มอบ.ครั้งที่24

หัวเรื่อง:การดูดซับฟอร์มัลดีไฮด์ในน้ำเสียด้วยถ่านพุทธรักษา และถ่านบิทูมินัสเชิงพาณิชย์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24

หัวเรื่อง:แบบจำลองแรงเสียดทานสำหรับใช้ร่วมกับแบบจำลองพลศาสตร์เพื่อการควบคุมการเคลื่อนที่ของแขนกลแบบขนานตระกูลเอชสี่

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24

หัวเรื่อง:แบบจำลองทางพลศาสตร์ของแขนกลที่มีความหยุ่นตัวสำหรับการเอื้อมระยะไกล

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24

หัวเรื่อง:วิธีการใหม่สำหรับการวิเคราะห์ศักยภาพการผลิตพลังงาน

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24

หัวเรื่อง:ระบบระบายอากาศบริเวณใต้หลังคาควบคุมอัตโนมัติด้วยไมโครคอนโทรเลอร์

12345678910...