Search Result of "��������������������������������� (handicraft)"

About 76 results
Img

การประชุมวิชาการ

Handicraft in Wearable and Smart Device for the Elderly

ผู้แต่ง:ImgDr.Aracha Krasae-in, Lecturer,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

OTOP and Handicraft for IOT and Smart Product (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรช กระแสอินทร์, อาจารย์

แหล่งทุน:ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาเกณฑ์อาคารเขียวเพื่อหัตถกรรมจากวัสดุธรรมชาติ (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรช กระแสอินทร์, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาการทอผ้าด้วยมือโดยกี่แจ๊กการ์ดสำหรับหัตถอุตสาหกรรม (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสุชาดา อุชชิน

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายไชยยงค์ หาราช

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนารูปแบบงานหัตถกรรมจากผ้าหม้อห้อม

ผู้เขียน:Imgกานต์ธิดา ไชยมา

ประธานกรรมการ:ImgSudawadee Hemtanont

กรรมการร่วม:Imgสุวิทย์ รัตนานันท์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การผลิตและการตลาดเครื่องเบญจรงค์ของกลุ่มสตรีสหกรณ์: กรณีศึกษากลุ่มสตรีสหกรณ์พัฒนาบางโทรัด

ผู้เขียน:Imgณัชชา เข็มเจริญ

ประธานกรรมการ:Imgนายสุชิน ปลีหะจินดา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดาวรุ่ง ไอยเดช

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48

หัวเรื่อง:การผลิตเยื่อและกระดาษด้วยมือจากกาบกล้วยนํ้าว้าที่เก็บผลผลิตแล้วเพื่อใช้งานหัตถกรรมและบรรจุภัณฑ์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากผ้าพื้นเมืองไทยทรงดำ อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

ผู้เขียน:Imgดวงพร ตั้งวงศ์

ประธานกรรมการ:Imgนฤมล ศราธพันธุ์

กรรมการร่วม:Imgนางขจีจรัส ภิรมย์ธรรมศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

1234