Search Result of "������������������������������ (Preschool Children)"

About 111 results
Img
Img

การประชุมวิชาการ

สถาปัตยกรรมสำหรับเด็กก่อนวัยเรียนยุคใหม่ (2003)

ผู้แต่ง:ImgDr.Chanikarn Yimprayoon, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้พื่อพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียนระดับปฐมวัย (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปัทมาวดี เล่ห์มงคล, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวสายสมร ศรีสุขประเสริฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ

Img

งานวิจัย

ผลของโปรแกรมการส่งเสริมทักษะการคิดเพื่อชีวิตที่สำเร็จในเด็กปฐมวัย (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวสุนทรี โอรัตนสถาพร, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางกรรณิกา พลบุตร, Imgนางฉัตรวรุณ จำปาวัน, Imgนางสาวอรสุดา ศรีพรม

แหล่งทุน:กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
123456