Search Result of "������������������������������ (Kindergarten Children)"

About 2 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความคิดเห็นของผู้ปกครองต่อการเตรียมความพร้อมให้แก่เด็กอนุบาลของโรงเรียนเอกชน เขตดอนเมือง

ผู้เขียน:ImgChantana PIATHONG

ประธานกรรมการ:Imgอาภา เสถียรสวัสดิ์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สิริพร ทิพย์คง, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางมัลลิกา ตัณฑนันทน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

Researcher

นางสาว สุนทรี โอรัตนสถาพร, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:จิตวิทยา, การคิด , การพัฒนาศักยภาพ

Resume