Search Result of "��������������������������� (wind energy)"

About 6 results
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาศักยภาพพลังงานลมในเขตชุมชนเมือง (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เกรียงไกร อัศวมาศบันลือ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

งานวิจัย

การศึกษาวิธีการควบคุมเอสอาร์จีสำหรับประยุกต์ใช้พลังงานลม (2022)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ไพโรจน์ ทองประศรี, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาววรรณภา หมดราคี, Imgนายรัฐการ ดาดดา

แหล่งทุน:คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img

งานวิจัย

ศักยภาพพลังงานลมเพื่อการผลิตไฟฟ้าในเขตจังหวัดนครพนม (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นภาพร พ่วงพรพิทักษ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลังที่มีระบบกริดอัจฉริยะ (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปรีชานนท์ คุ้มกระทึก, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:วารสาร (6) ประชุมวิชาการ (4)

Img