Search Result of "��������������������������� (Miniature Rose)"

About 13 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

การชักนำให้กุหลาบหนูออกดอกในสภาพหลอดทดลองเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์ (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ประภาษ กาวิชา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาสายพันธุ์กุหลาบหนูโดยใช้รังสีแกมมาชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภิญญารัตน์ กงประโคน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร

หัวเรื่อง:การพัฒนาสายพันธุ์กุหลาบหนูโดยใช้รังสีแกมมาชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภิญญารัตน์ กงประโคน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:การศึกษาผลของรังสีแกมมาต่อการกลายพันธุ์ของกุหลาบหนูในสภาพทดลอง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภิญญารัตน์ กงประโคน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

หัวเรื่อง:การศึกษาผลของรังสีแกมมาต่อการกลายพันธุ์ของกุหลาบหนูในสภาพทดลอง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภิญญารัตน์ กงประโคน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. ภิญญารัตน์ กงประโคน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเกษตรและทรัพยากร คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร

สาขาที่สนใจ:Molecular genetics, Cytogenetics

Resume

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

หัวเรื่อง:การชักนำให้กุหลาบหนูออกดอกในสภาพหลอดทดลองเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ประภาษ กาวิชา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 9

หัวเรื่อง:การชักนำการออกดอกของกุหลาบหนูในสภาพทดลอง

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การใช้สารพาโคบิวทราโซลในการผลิตกุหลาบหนูเป็นไม้ดอกกระถางขนาด 4 นิ้ว

ผู้เขียน:Imgจารุวรรณ เฮียงมะณี

ประธานกรรมการ:Imgนายธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgจารุพันธ์ ทองแถม

กรรมการวิชารอง:Imgสุรียา ตันติวิวัฒน์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)