Search Result of "��������������������������� (Light interception)"

About 26 results
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Foliage randomness and light interception in 3-D digitized trees: an analysis from multiscale discretization of the canopy

ผู้แต่ง:ImgSinoquet, H, ImgSonohat, G, ImgDr.Jessada Phattaralerphong, Lecturer, ImgGodin, C,

วารสาร:

Img

Img
Img
Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ลักษณะเรือนพุ่มกับการรับแสงของยางพารา

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:กระบวนการสร้างและสลายสารประกอบคาร์บอนของยางพารา

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:กระบวนการสร้างและสลายสารประกอบคาร์บอนของยางพารา

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การพัฒนาวิธีการประเมินลักษณะเรือนพุ่มและการสังเคราะห์ด้วยแสงของเรือนพุ่มยางพาราอย่างรวดเร็ว

Img
Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Plant Geometrical Structure and Leaf Irradiance in Cotton: I. Measurement Methodology)

ผู้เขียน:Imgดร.ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร, รองศาสตราจารย์, ImgHerve Sinoquet

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Plant geometrical structure is an important factor influencing on variability of micro-environment of plant community. Amount of leaf area, spatial distribution of leaf area, and leaf orientation are generally studied as the description of plant geometry. Errors of this description had been proven to give under estimation from simple light interception model in cotton. Thus, more accurate plant geometrical descriptions are needed for cotton. There are several methods for characterizing plant structure. The new method presented which had been used in cotton is the three dimensional electromagnetic digitizing. This method improves plant structure measurement in the field with high accuracy. The information from digitizing by using DIPLAMI data acquisition software developed by I.N.R.A. (National Institute of Agricultural Research) in France can be widely used either for plant geometrical structure analysis or light interception estimation. Leaf irradiance measurement has also been developed. Using light and low-cost sensors has shown to be reliable for leaf irradiance measurement and allows us to get more information of light distribution in the cotton canopy. The applications of digitizing and light sensor are also discussed.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 031, Issue 5, Jan 97 - Dec 97, Page 30 - 42 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วารสารวิชาการเกษตร (Thai Agricultural Research Journal)

หัวเรื่อง:ผลของระยะปลูกต่อปริมาณแสงที่ได้รับ การเจริญเติบโต และผลผลิตของทานตะวัน

Img

Researcher

ดร. เจษฎา ภัทรเลอพงศ์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเกษตรและทรัพยากร คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร

สาขาที่สนใจ:สรีรวิทยาการผลิตพืช, แสงและจุลภูมิอากาศ, สถาปัตยลักษณ์พืช, การผลิตไม้ผล, สถิติและการวางแผนการทดลอง, การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C++ และ Visual Basic

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของระยะปลูกต่อปริมาณแสงที่ได้รับการเจริญเติบโตและผลผลิตของทานตะวัน

ผู้เขียน:Imgนางสาววริฏฐา ทองสมุทร

ประธานกรรมการ:Imgดร.นวรัตน์ อุดมประเสริฐ, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.ทศพล พรพรหม, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

Researcher

นาย เชฏฐ์ สาทรกิจ

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:สถาปัตยลักษณ์พืช นิเวศสรีรวิทยา , การสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์, การแลกเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และน้ำ ในระดับแปลง

Resume

Img

Researcher

ดร. ดวงรัตน์ ศตคุณ

ที่ทำงาน:ศูนย์ความร่วมมือทางวิชาการไทย-ฝรั่งเศส (DORAS-Center) สำนักงานอธิการบดี

สาขาที่สนใจ:สรีรวิทยาการผลิตพืช

Resume

Img

Researcher

ดร. กุมุท สังขศิลา, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การจัดการดินและน้ำ, ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์, การจำลองเหตุการ

Resume

Img

Researcher

ดร. กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:เทคโนโลยีของแป้ง, เทคโนโลยีน้ำตาล , เทคโนโลยีชีวภาพ

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของระบบรูปทรงตัน 4 แบบในการปลูกระยะชิดที่มีผลต่อลักษณะกิ่งใบและการให้ดอกผลของชมพู่พันธุ์ทับทิมจันท์ ในปีแรกของการให้ผลผลิต

ผู้เขียน:Imgนายพนม สุทธิศักดิ์โสภณ

ประธานกรรมการ:Imgกวิศร์ วานิชกุล

กรรมการวิชาเอก:Imgนายฉลองชัย แบบประเสริฐ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายยงยุทธ โอสถสภา, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของระบบรูปทรงต้น 4 แบบ ในการปลูกระยะชิดที่มีต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และคุณภาพผลของชมพู่พันธุ์ทับทิมจันท์ในปีที่สองของการให้ผลผลิต

ผู้เขียน:Imgเพทาย กาญจนเกษร

ประธานกรรมการ:Imgกวิศร์ วานิชกุล

กรรมการวิชาเอก:Imgนายฉลองชัย แบบประเสริฐ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายยงยุทธ โอสถสภา, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ลักษณะเรือนพุ่มและการกระจายการรับแสงของมะกอกโอลีฟ (Olive, Olea europaea L.)

ผู้เขียน:Imgดร.เนตรดาว มุสิกมาศ

ประธานกรรมการ:Imgดร.ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางสาวกมลพรรณ มินจ้อย

กรรมการวิชารอง:Imgดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

12