Search Result of "��������������������� PISA-OECD"

About 8 results
Img

งานวิจัย

โครงการวิศวกรรมการออกแบบการประเมิน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานของชาติ สู่มาตรฐาน PISA-OECD (2022)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พิกุล เอกวรางกูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.บุญเรียง ขจรศิลป์, ศาสตราจารย์, Imgดร.ปัทมาวดี เล่ห์มงคล, รองศาสตราจารย์, Imgดร.วารุณี ลัภนโชคดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ธนนันท์ ธนารัชตะภูมิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวภัทรพร แจ่มใส, อาจารย์, Imgดร.อุษณี ลลิตผสาน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.สรียา โชติธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgอ.ดร.วีรภัทร์ สุขศิริ

แหล่งทุน:หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (บพค

Img

Researcher

นางสาว ภัทรพร แจ่มใส, อาจารย์

ที่ทำงาน:โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:จิตวิทยาโรงเรียน, จิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น, จิตวิทยาการให้คำปรึกษา

Resume

Img

Researcher

ดร. สรียา โชติธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:การวิจัยทางการศึกษา, การวิจัยเชิงปริมาณ

Resume

Img

Researcher

ดร. อุษณี ลลิตผสาน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:การวิจัยในชั้นเรียน, การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา, การประเมินความต้องการจำเป็น

Resume

Img

Researcher

ดร. ธนนันท์ ธนารัชตะภูมิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:การวิจัยทางการศึกษา, การวัดและประเมินทางการศึกษา, การสร้างแบบสอบ

Resume

Img

Researcher

ดร. ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:การวัดผลการศึกษา, เทคโนโลยีทางการศึกษา

Resume

Img

Researcher

ดร. พิกุล เอกวรางกูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:วิจัยและประเมินผลการศึกษา

Resume

Img

Researcher

ดร. วารุณี ลัภนโชคดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:สถิติ การวัดและประเมินผล การวิจัย ทางการศึกษา

Resume