Search Result of "��������������������� (Sriracha)"

About 164 results
Img
Img

งานวิจัย

การประเมินการใช้พลังงานไฟฟ้าในอาคารคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา กรณีศึกษาอาคาร ๒๖ (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวรสิทธิ ศรีบุญ, อาจารย์

แหล่งทุน:ชื่อทุน พัฒนานักวิจัย แหล่งทุน เงินรายได้ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ปีงบประมาณ 2562

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการพัฒนาย่านนวัตกรรมศรีราชา (2017)

หัวหน้าโครงการ:ผศ.ดร.ธนภณ พันธเสน

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางอรวรรณ โมกขะเวส, อาจารย์, Imgดร.เฉลิมพงษ์ เสนารักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgผศ.ดร.ธนภณ พันธเสน, Imgเยาวรัตน์ เกกินะ

แหล่งทุน:สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (National Innovation Agency)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาความคุ้มค่าของการลงทุนทำศูนย์การค้าชุมชนในรูปแบบการลงทุนต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายธราธร ยุกตวีระ

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

Img
Img
Img

งานวิจัย

การประยุกต์เทคนิคการทำเหมืองข้อมูลสำหรับการพยากรณ์การศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชา (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgกฤตณกร อิศวโสภณ, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วีระยุทธ พิมพาภรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ปีงบประมาณ ๒๕๕๕

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

123456789