Search Result of "������������������ (restoration)"

About 78 results
Img

งานวิจัย

การพัฒนาแคปซูลเมล็ดไม้เพื่อการฟื้นฟูป่า (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายพรเทพ เหมือนพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img

งานวิจัย

เทคนิคการผลิตกล้าพลับพลึงธารคุณภาพเพื่อการฟื้นฟู (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายเดชา ดวงนามล

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.มณฑล จำเริญพฤกษ์, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาวรมณีย์ เจริญทรัพย์, Imgดร.เบญญา มะโนชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การรวบรวม ทวนสอบ และประมวลองค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นในการทำการประมง การแปรรูปและวัฒนธรรมอาหารของปลาทูในอ่าวไทย เพื่อการฟื้นฟูและใช้ประโยชน์ทรัพยากรปลาทูอย่างยั่งยืน (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เมธี แก้วเนิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายสมหมาย เจนกิจการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.อนุกรณ์ บุตรสันติ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.วรัณทัต ดุลยพฤกษ์, อาจารย์, Imgนายสรณัฏฐ์ ศิริสวย, อาจารย์, Imgดร.นันทิภา พันธุ์สวัสดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgผศ.ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี, Imgอาจารย์สนธยา กูลกัลยา

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการพัฒนาและฟื้นฟูหนองหาร จังหวัดสกลนคร (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิทธิชัย ฮะทะโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
1234