Search Result of "��������������� SET100"

About 34 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาการเป็นผู้สอบบัญชีในบริษัทลูกค้า การหมุนเวียนผู้สอบบัญชี กับคุณภาพกำไร ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยใน SET100

ผู้เขียน:Imgอนุชา ถาพยอม

ประธานกรรมการ:Imgดุษณีย์ ส่องเมือง

กรรมการร่วม:Imgดร.สันสกฤต วิจิตรเลขการ, อาจารย์

Img

ที่มา:กองทุนพัฒนาคณะบริหารธุรกิจ

หัวเรื่อง:ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบและการเปิดเผยการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในบริษัทจดทะเบียนกลุ่ม SET100 และกลุ่ม MAI

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ดลกณิศ เต็งอำนวย, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กองทุนพัฒนาคณะบริหารธุรกิจ

หัวเรื่อง:ผลกระทบส่วนเพิ่มของโครงสร้างความเป็นเจ้าของที่มีต่อมูลค่าของกิจการ: หลักฐานจากบริษัทจดทะเบียนใน SET100

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศศิวิมล มีอำพล, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางวิมล รอดเพ็ชร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายศรายุทธ เรืองสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวอุษา วงศ์สอนธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

12