Search Result of "������������ API"

About 52 results
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการวิจัยพัฒนาระบบ API (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อุมารินทร์ แสงพานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.กุลวดี สมบูรณ์วิวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีการก่อสร้างและบำรุงรักษา สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Img

การประชุมวิชาการ

Appropriate timber transportation route using google maps API

ผู้แต่ง:ImgDr.Laddawan Rianthakool, Lecturer,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img

งานวิจัย

แบบจำลองเพื่อการประเมินค่า API วิกฤติสำหรับการเตือนภัยดินถล่ม (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 14

หัวเรื่อง:การศึกษาหาความสัมพันธ์รายวันระหว่างปริมาณฝน ปริมาณน้ำท่า กับค่า API และแนวโน้มค่า API สูงสุด เฉลี่ยและต่ำสุดรายปีในพื้นที่ลุ่มน้ำตาปีตอนยน

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแหงชาติ ครั้งที่ 18

หัวเรื่อง:การประเมินปริมาณน้ำที่ไหลเข้าอ่างเก็บน้ำ โดยใช้แบบจำลอง API Rainfall-Runoff

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้แบบจำลอง API เพื่อการ เตือนภัยน้ำป่าไหลหลาก ที่ตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วีระศักดิ์ อุดมโชค, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:แบบจำลอง API วิกฤตเพื่อการเตือนภัยดินถล่มสำหรับดินที่เกิดจากการสลายของหิน ณ ที่ตั้งในประเทศไทย

ผู้เขียน:Imgวรวัชร์ ตอวิวัฒน์

ประธานกรรมการ:ImgSuttisak Soralump

กรรมการวิชาเอก:Imgนายประทีป ดวงเดือน, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายวัชรินทร์ วิทยกุล, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

หัวเรื่อง:การประเมินปริมาณน้ำท่าที่ไหลเข้าอ่างเก็บน้ำแควน้อยบำรุงแดน โดยแบบจำลอง API Rainfall-Runoff

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ไชยาพงษ์ เทพประสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:แบบจำลองเพื่อการประเมินค่า API วิกฤติสำหรับการเตือนภัยดินถล่ม

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 15

หัวเรื่อง:แบบจำลองเพื่อการประเมินค่า API วิกฤติสำหรับการเตือนภัยดินถล่ม

123