Search Result of "��������� The Flooding Panic"

About 3 results
Img

งานวิจัย

ความคิดเห็นของนิสิตต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เกม The Flooding Panic (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางพิศมัย หาญมงคลพิพัฒน์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการปริญญาตรีสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพิเศษ) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

Researcher

นาง พิศมัย หาญมงคลพิพัฒน์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:สถิติวิเคราะห์

Resume