Search Result of "��������� (sauce)"

About 179 results
Img

งานวิจัย

โครงการผลิตภัณฑ์ซอสหมักลดสารก่อมะเร็งในชื่อ "ซุปเปอร์ซอส" (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาววาสนา นาราศรี, Imgดร.อรไท สวัสดิชัยกุล

แหล่งทุน:สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ม.เกษตรศาสตร์ภายใต้โครงการ IFRPD ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม ประจำปี 2557

ผลลัพธ์:วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (3)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Isolation and Characterization of Pediococcus acidilactici from Soy Sauce

ผู้แต่ง:ImgMs.CHUENJIT CHANCHAROONPONG, Assistant Professor, ImgPao-Chuan Hsieh,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img

การประชุมวิชาการ

Sensory Lexicon Development for Oyster Sauce

ผู้แต่ง:ImgSiriporn Siralertmukul, ImgDr.Suntaree Suwonsichon, Associate Professor, ImgDr.Thongchai Suwonsichon, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img Img Img Img

Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอสสาหร่ายปรุงรส (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จิราพร รุ่งเลิศเกรียงไกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ปัทมา ระตะนะอาพร, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การผลิตซีอิ๊วจากถั่วเหลือง (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางกนกวรรณ ยอดอินทร์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายวันชัย พันธ์ทวี, Imgนางเขมพัษ ตรีสุวรรณ

แหล่งทุน:บริษัท รุ่งเรืองผล จำกัด

Img

งานวิจัย

การพัฒนาคุณภาพน้ำปลา (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางมัทนา แสงจินดาวงษ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

Img

งานวิจัย

การพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตซอสพริก (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พิศมัย ศรีชาเยช

แหล่งทุน:บริษัท รสลออ จำกัด

Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำพริกกะปิ (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางอุษาพร ภูคัสมาส

แหล่งทุน:บริษัท สเตรท ไลน์ บิสซิเนส กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่) ที่อยู่: 1124 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 65 แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Img

งานวิจัย

การพัฒนาซอสเข้มข้นเพื่อสุขภาพสำหรับการผลิตอาหารไทยมื้อกลางวัน (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ทวีศักดิ์ เตชะเกรียงไกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวอัญชนีย์ อุทัยพัฒนาชีพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวสุจิตตา เรืองรัศมี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางอำพร แจ่มผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.น้องนุช ศิริวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ศิริพร เรียบร้อย คิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสุนิสา ด้วงนุ่ม, Imgนางสาวฤทัย เรืองธรรมสิงห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.พรทิพย์ พสุกมลเศรษฐ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ปาริสุทธิ์ เฉลิมชัยวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางทิพากร ม่วงถึก, อาจารย์, Imgดร.กานต์สุดา วันจันทึก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาววัลลภา โพธาสินธ์, Imgนางสุวรรณา เผ่ากุ่ม

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

Img
Img
123456789